chi tiết bài viết

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 11/08/2022 | 14:59  | Lượt xem: 212

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 07/2022)

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng đến dưới 6 tháng (tính đến hết tháng 07/2022). Chi tiết xem tại đây

- Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 07/2022), Chi tiết xem tại đây.