chi tiết bài viết

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 33 (Từ 15/8/2022 đến 21/8/2022)
Ngày đăng 12/08/2022 | 15:37  | Lượt xem: 427

Nội dung chi tiết xem tại đây