Kinh tế

Quận Long Biên kiểm điểm tiến độ thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
Ngày đăng 12/10/2016 | 13:49 PM  | Lượt xem: 1336

Chiều ngày 11/10/2016, tại phòng họp số 1 UBND quận, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thu ngân sách trên địa bàn quận Long Biên 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2016

Thành phần dự hội nghị có đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận. Các đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Chi cục trưởng chi cục thuế Long Biên, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Thạch Bàn và đại diện lãnh đạo các công ty, tổ chức nợ tiền thuê đất, có vướng mắc về tiền sử dụng đất trên địa bàn quận.

Tại hội nghị lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch đã báo cáo tóm tắt về tiến độ thu ngân sách trên 9 tháng trên địa bàn quận. Theo đó, thu cân đối ngân sách quận đến quý III/2016 đạt 3.136 tỷ đồng, bằng 96% so dự toán Thành phố giao, trong đó một số chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và vượt dự toán như tiền sử dụng đất 114%,thu hoa lợi công sản đạt 179%, thuế ngoài quốc doanh đạt 96%, thuế sử dụng đất phi NN 95%, thuế thu nhập cá nhân đạt 98%, đã đảm bảo tiến độ theo kế hoạch thu 9 tháng; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chi của quận. Một số chỉ tiêu thu còn đạt tỷ lệ thu thấp như: Thuế môi trường 33%, thu phí lệ phí 35%, thu khác 19%. Tuy nhiên các chỉ tiêu này có quy mô nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ chung của quận.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo  đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, vướng mắc trong quá trình nộp tiền sử dụng đất trình bày cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nêu ra các đề xuất, kiến nghị để UBND cùng phối hợp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu phòng Tài nguyên Môi trường, Chi cục thuế cùng tiến hành trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm và tham mưu các giải pháp để thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các doanh nghiệp, các phòng, ban chuyên môn của UBND quận, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về thu thuế ngoài quốc doanh: Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế và thu tiền sử dụng đất tiếp tục triển khai kế hoạch đôn đốc thu nợ thuế đã xây dựng; đảm bảo mục tiêu, tỷ lệ thu nợ; Tập trung vào các đối tượng có số nợ lớn, chây ỳ. Triển khai hiệu quả các chuyên đề thu thuế tại chợ trên địa bàn. Giao chi cục thuế chủ động đề xuất các giải pháp, các ngành cùng phối hợp, đảm bảo phải đạt số thu phấn đấu.

2. Về thu Lệ phí trước bạ nhà đất: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tăng cường thực hiện quản lý đối với các hoạt động mua bán, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Rà soát tình hình thu lệ phí trước bạ của các phường, báo cáo UBND quận kịp thời về tình hình hụt thu (nếu có) trong tháng 11/2016.

3. Về thu tiền thuê đất: Thành lập tổ liên ngành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị, xác định thời điểm các đơn vị không còn sử dụng đất làm cơ sở tính lại tiền thuê đất. Nghiên cứu tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục thuê đất, triển khai dự án.

- Đối với các doanh nghiệp đã đủ thủ tục nhưng chây ỳ, nợ đọng, Chi cục thuế có các biện pháp cưỡng chế nợ theo quy định.

4. Về thu tiền sử dụng đất :

- Thu đấu giá quyền sử dụng đất: Tập trung thực hiện công tác GPMB, tổ chức đấu giá và thu tiền đấu giá trong năm 2016 theo kế hoạch đã xây dựng; Thu nộp kịp thời vào ngân sách để chủ động điều hành.

- Thu tiền sử dụng đất doanh nghiệp:

+ Đối với nhóm các dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, đủ điều kiện nộp tiền sử dụng đất: Yêu cầu các đơn vị đề xuất lộ trình nộp tiền sử dụng đất cụ thể theo từng tháng. UBND quận nêu rõ quan điểm: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc, yêu cầu Chi cục thuế thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

+ Đối với các dự án đang trình thành phố quyết định giao đất, phê duyệt đơn giá: Giao các ngành phối hợp cùng Chủ đầu tư bám sát các Sở, ngành về tiến độ thẩm định, trình Thành phố phê duyệt các quyết định để đảm bảo tiến độ thu nộp tiền sử dụng đất trong năm 2016.

5. Về chế độ thông tin, báo cáo: Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì làm việc với các doanh nghiệp, đề ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế báo cáo tình hình thực hiện hàng tuần để kịp thời xử lý.

Các Doanh nghiệp trên địa bàn quận gặp khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đề nghị làm Chi cục thuế quận Long Biên để được hướng dẫn giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo UBND quận trực tiếp làm việc với đơn vị để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trên. Năm 2016 quận Long Biên phấn đấu tổng thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao, tạo nguồn tăng thu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quận../.