Kinh tế

Tập trung giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận
Ngày đăng 31/08/2016 | 21:37  | Lượt xem: 1047

Chiều ngày 31/8/2016, tại phòng họp số 1 UBND quận, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã chủ trì cuộc họp về tiến độ các dự án giao đất thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tham gia buổi họp do đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì gồm có Trưởng các phòng, ban chuyên môn như phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và đại diện lãnh đạo 08 công ty, tổ chức đang thực hiện các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Vũ Xuân Trường – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận báo cáo tóm tắt về tiến độ thực hiện các dự án giao đất thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận 8 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch, hiện nay trên địa bàn quận có 11 dự án giao đất thu tiền sử dụng đất do 11 chủ đầu tư thực hiện, trong đó có 05 dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý với Thành phố, đủ điều kiện nộp tiền sử dụng đất và 06 dự án còn đang vướng mắc, chưa đủ thủ tục pháp lý. Trong 05 dự án đã đủ điều kiện nộp tiền sử dụng đất, đến 31/8/2016 Chi cục thuế đã thu được 164,5 / 266,4 tỷ đồng, số còn phải nộp là 101,8 tỷ đồng (bao gồm tiền gốc và tiền phạt nộp chậm theo quy định). Có 03/05 chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách và 02/05 nhà đầu tư chưa hoàn thành. Đối với các dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện thu tiền sử dụng đất gồm 03 nhóm nguyên nhân chính: do vướng mắc về giải phóng mặt bằng (02 dự án), do Thành phố chưa phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất (03 dự án) và do Thành phố chưa phê duyệt quyết định giao đất (01 dự án).

Trên cơ sở các nội dung báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị các doanh nghiệp trình bày cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nêu ra các đề xuất, kiến nghị để UBND cùng phối hợp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu phòng Tài nguyên Môi trường, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Chi cục thuế cùng tiến hành trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm và tham mưu các giải pháp để thực hiện trong 4 tháng cuối năm.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các doanh nghiệp, các phòng, ban chuyên môn của UBND quận, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận:

1. Năm 2016, Thành phố đã chỉ đạo hết sức quyết liệt về công tác thu ngấn sách, đặc biệt là công tác đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất, đồng thời cũng chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu các phòng, ngành cần chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, phối hợp với các chủ đầu tư cùng tháo gỡ để đảm bảo tiến độ các dự án cũng như đảm bảo số thu tiền sử dụng đất đảm bảo đạt và vượt kế hoạch thành phố giao.

2. Để giải quyết các nhóm vấn đề còn tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận chỉ đạo giải quyết cụ thể các vướng mắc của từng dự án, gồm các nhóm giải pháp sau:

- Đối với nhóm các dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, đủ điều kiện nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc chưa nộp đủ vào ngân sách: Giao Chi cục thuế làm việc với các đơn vị, báo cáo phương án nộp tiền sử dụng đất trong 4 tháng cuối năm. UBND quận nêu rõ quan điểm: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc, yêu cầu Chi cục thuế thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

- Đối với nhóm các dự án còn vướng mắc trong khâu GPMB: Yêu cầu Ban Bồi thường GPMB, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, UBND các phường cùng tham gia phối hợp thực hiện công tác GPMB, bám sát tiến độ, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND quận những khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời.

- Đối với các dự án đang trình thành phố ban hành quyết định giao đất, phê duyệt đơn giá đất: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì  phối hợp cùng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ đầu tư bám sát các Sở, ngành về tiến độ thẩm định, trình Thành phố phê duyệt các quyết định để đảm bảo tiến độ thu nộp tiền sử dụng đất trong năm 2016.