Kinh tế

Giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và công tác quản lý, bảo vệ môi trường Tháng 9/2016.
Ngày đăng 09/09/2016 | 16:40  | Lượt xem: 1389

Sáng ngày 09/9/2016, UBND quận tổ chức giao ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Chủ trì cuộc họp:

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND;
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Quản lý đô thị; Tài chính kế hoạch; Chủ tịch UBND 14 phường; Chi cục thuế quận; Trưởng bộ phận CNTT; Trưởng bộ phận "Một cửa";

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của UBND quận về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, công tác BVMT 8 tháng năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2016.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Về công tác cấp GCN:

UBND quận đã cấp được 635 giấy chứng nhận, đạt 62,13% so với kế hoạch. Ngoài ra trong 8 tháng 2016, CNVPĐK thẩm định và trình UBND quận cấp được 543 giấy chứng nhận cho các trường hợp trúng đấu giá, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước và cấp được 15 giấy xác nhận đã đăng ký đất đai.

2. Tổng hợp số giấy chứng nhận đã cấp nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Theo báo cáo của các phường, hiện nay còn có 1221 giấy chứng nhận đã cấp cho nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

3. Kết quả rà soát các trường hợp chưa được cấp GCN.

Tính đến 31/8/2016 còn 2087 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Gồm:

1) Chưa kê khai: 407 trường hợp.

2) Đã kê khai nhưng không đủ điều kiện cấp GCN: 535 trường hợp

3) Đã kê khai và đủ điều kiện cấp GCN: 1145 hồ sơ. Trong đó:

- Đã hoàn thiện và đang trình UBND quận: 169 hồ sơ;

- Yêu cầu bổ sung trước 1/1/2016 còn lại đang ở phường: 150 hồ sơ;

- Yêu cầu bổ sung từ 1/1 đến 31/8/2016 còn lại đang ở phường: 69 hồ sơ.

- Phường đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ của công dân: 85 hồ sơ.

- Phường tiếp nhận nhưng thiếu thành phần hồ sơ theo quy định hoặc cần bổ sung làm rõ: 672 hồ sơ.

4. Kế hoạch cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp chưa được cấp GCN:

Căn cứ kế hoạch do UBND các phường xây dựng, phòng TNMT tổng hợp báo cáo như sau:

- Đối với các trường hợp đã kê khai: 1692 trường hợp

+ Kế hoạch cấp trong 4 tháng cuối năm 2016: 1062 trường hợp.

+ Quý I, II năm 2017 cấp: 630 trường hợp.

- Đối với 407 trường hợp chưa kê khai cấp giấy chứng nhận, Uỷ ban nhân dân các phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến từng hộ gia đình và tổ chức tiếp nhận, hoàn hiện hồ sơ trình UBND quận cấp giấy chứng nhận trong Quý I, II năm 2017.

5. Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản.

5.1. Xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong bảo vệ môi trường.

Phòng TNMT đã tham mưu cho UBND quận xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các ngành và báo cáo Thường trực quận ủy;

5.2. Công tác kiểm tra, kiểm soát:

- Phòng TNMT: Đã kiểm tra được 187/187 cơ sở, phát hiện 48 cơ sở vi phạm, tham mưu UBND Quận quyết định xử phạt hành chính 22 cơ sở với số tiền là 301 triệu đồng.

- UBND các Phường: Đã kiểm tra được 256 cơ sở thuộc trách nhiệm kiểm tra của UBND các phường (trong đó có 178/208 cơ sở trong kế hoạch 348/KH-UBND của UBND quận và 76 cơ sở phát sinh ngoài kế hoạch), phát hiện 146 cơ sở vi phạm, yêu cầu khắc phục 121 cơ sở, xử lý phạt 25 cơ sở với số tiền 83 triệu đồng. Riêng trong tháng 8 đã kiểm tra 55 cơ sở, phát hiện 32 cơ sở vi phạm, yêu cầu khắc phục 21 cơ sở, xử phạt 11 cơ sở với số tiền 40 triệu đồng.

5.3. Công tác giải quyết đơn thư:

Từ đầu năm đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết 03 vụ việc có kiến nghị của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường, tham mưu UBND quận xử phạt 45 triệu đồng.

5.4. Việc thực hiện quy chế phối hợp:

- Về việc tổ chức thực hiện quy chế: Hiện nay các phòng và UBND các phường đã nghiêm túc thực hiện 5/7 nội dung phối hợp bao gồm (phối hợp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát lập danh sách đối tượng kiểm tra, kiểm soát; kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng).

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

1) Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tồn tại: UBND các phường có hồ sơ tồn đọng chậm hoặc không giải quyết; Hồ sơ còn tồn đọng ở các phường chiếm tỷ lớn 1692/2087 trường hợp;

- Nguyên nhân khách quan: Số còn lại đều là những hồ sơ khó khăn, vướng mắc; Khối lượng công việc lớn, nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác cấp GCN;

- Nguyên nhân chủ quan: Cán bộ địa chính địa chính chưa thực sự quan tâm đến việc lập và hoàn thiện hồ sơ cấp GCN; Một số cán bộ địa chính thiếu trách nhiệm, chưa báo cáo trung thực về công tác cấp GCN tại phường; chạy theo tiến độ hoặc thời hạn giải quyết hồ sơ nên chất lượng hồ sơ không đảm bảo phải trả lại hồ sơ; Một số phường, lãnh đạo UBND phường chưa bám sát kế hoạch để chỉ đạo, đôn đốc cán bộ địa chính hoàn thiện hồ sơ cấp GCN;

2) Công tác Bảo vệ môi trường.

- Tồn tại: Các cơ sở sản xuất trong khu dân cư phát sinh nhiều gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân khu vực; Kết quả xử lý vi phạm đối với các cơ sở trong khu dân cư thuộc trách nhiệm của UBND các Phường nhưng tỷ lệ xử lý vi phạm chưa cao.

- Nguyên nhân: Chính sách về quản lý môi trường còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc xử lý cơ sở sản xuất trong khu dân cư; Cán bộ chuyên trách về môi trường ở cấp Phường chưa được bố trí đủ chuyên môn;

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 4 THÁNG CUỐI NĂM.

1) Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Cấp 1062 giấy chứng nhận theo kế hoạch;

- Chuẩn bị điều kiện để xây dựng và thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017;

- Tổ chức cho các hộ kê khai, lập hồ sơ quản lý đối với các trường hợp không kê khai và đã kê khai nhưng không đủ điều kiện cấp GCN;

2) Công tác quản lý nhà nước về môi trường.

- Tổ chức thực hiện tái kiểm tra đối với các cơ sở vi phạm (kể cả các cơ sở được yêu cầu khắc phục và xử lý phạt).

- Tiếp tục đôn đốc 25 đơn vị nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đồng thời rà soát, lập danh sách báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại.