Kinh tế

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2020
Ngày đăng 28/03/2017 | 10:17  | Lượt xem: 2600

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; UBND quận đã xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/3/2017 của UBND quận Long Biên về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; UBND quận đã xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/3/2017 của UBND quận Long Biên về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017-2020.

Để hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, UBND quận đã ban hành hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017-2020. Cụ thể cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2020:

1. Đối tượng: Các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các trang trại, các hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp (gọi chung là đơn vị).

2. Phạm vi áp dụng:

- Đất nông nghiệp dự báo thu hồi trước năm 2020: Chỉ hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng vùng đã chuyển đổi (tập huấn, duy trì thương hiệu, hỗ trợ tiền điện tưới nước vùng rau an toàn)

- Đất nông nghiệp dự báo bị thu hồi sau năm 2020: Hỗ trợ đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Quận.

- Các đơn vị đăng ký chuyển đổi mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000 m2 (diện tích đăng ký chuyển đổi phải liền khu)

3. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% tiền tổ chức tập huấn, chuyển giao TBKT.

- Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động; công đi tuyên truyền, vận động thực hiện dồn đổi ruộng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 3.000.000 đồng/ha chuyển đổi.

- Hỗ trợ một lần đầu 80% chi phí mua giống cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao (ổi, táo, cam canh, bưởi, hồng xiêm), 20% chi phí mua giống hoa. Riêng các vùng trước đây chuyển đổi hiệu quả chưa cao (vùng trồng chuối Ngọc Thụy, Giang Biên) cho áp dụng lần 2, mức hỗ trợ 50 % giá giống.

- Hỗ trợ 70% chi phí bảo vệ thực vật năm đầu, 50% năm thứ 2 khi sử dụng các chế phẩm sinh học.

- Hỗ trợ khoan giếng tưới nước cho cây trồng tối đa không quá 10 triệu đồng /ha .

- Hỗ trợ 100% kinh phí cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất rau quả an toàn; 70% kinh phí xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và trang trại.

- Hỗ trợ 100% kinh phí kiểm soát về an toàn thực phẩm tại các vùng sản xuất rau, quả an toàn theo quy trình Vietgap; quản lý chuỗi theo hướng truy xuất nguồn gốc.

- Hỗ trợ 70% tiền điện bơm nước tại 2 vùng sản xuất rau an toàn của Quận (vùng rau an toàn Cự Khối và Thượng Thanh)

Ngoài ra, có cơ chế đặc thù đối với một số vùng sản xuất rau, quả có gắn với dịch vụ du lịch (thực hiện theo phương án riêng được UBND quận phê duyệt).

4. Phương thức hõ trợ: Hỗ trợ theo lộ trình khi có đầu ra sản phẩm (được áp dụng cho những diện tích chuyển đổi mới)

- Năm thứ nhất ngay sau khi chuyển đổi: Hỗ trợ 30% tổng mước hỗ trợ.

- Sau khi có đầu ra sản phẩm nếu có hiệu quả: Hỗ trợ 70% kinh phí còn lại.

5. Giải pháp và tổ chức thực hiện:

- UBND quận phê duyệt phương án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020 làm căn cứ để tổ chức thực hiện. Ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

- Hàng năm UBND quận xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu chuyển đổi cây trồng cho các đơn vị. Gắn thực hiện các chỉ tiêu với việc đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị liên quan.

- UBND Quận giao Các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn UBND các phường, các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình lập các phương án chuyển đổi trình Quận phê duyệt hàng năm làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.