Kinh tế

Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/04/2017 | 13:58  | Lượt xem: 2427

Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 29/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2017 và thay thế các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm