Kinh tế

Một số quy định mới về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/04/2017 | 13:49  | Lượt xem: 2750

Ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 và thay thế các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 về việc sửa đối, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm