Kinh tế

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất
Ngày đăng 30/06/2017 | 15:19  | Lượt xem: 2691

Ngày 30/6/2017, tại hội trường Quận ủy

Ngày 30/6/2017, tại hội trường Quận ủy - UBND Quận diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất, giám đốc và các phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

Chủ trì: Đ/c Đỗ Huy Chiến – P. Chủ tịch UBND quận;

Thành phần: Đồng chí Trưởng phòng nội vụ, đồng chí trưởng phòng Tài chính kế hoạch, trưởng Ban bồi thường GPMB, giám đốc Chi nhánh phát triển quỹ đất, Chánh văn phòng HĐND-UBND và các viên chức, công chức, người lao động Ban bồi thường GPMB và Chi nhánh phát triển quỹ đất.

Đ/c Vũ Thị Thành công bố các quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất và bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc: Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Các Quyết định ngày 26/6/2017 của UBND quận Long Biên về việc bổ biệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

Sau khi công bố quyết định, đ/c Đỗ Huy Chiến - P. Chủ tịch UBND quận đại diện UBND quận trao Quyết định bổ nhiệm cho giám đốc và 05 phó giám đốc.

 

            

Đ/c Đỗ Huy Chiến – P.Chủ tịch UBND quận trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

                 

                Đ/c Đỗ Huy Chiến – P.Chủ tịch UBND quận trao Quyết định bổ nhiệm cho các p.Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị tham mưu, giúp việc cho UBND quận Long Biên thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

2. Lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (giải phóng mặt bằng) khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất tại địa bàn địa phương để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND quận giao;

4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và Phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn quận;

5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật đất đai;

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trên địa bàn quận;

8. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

9. Thực hiện các dịch vụ trong việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp luật;

11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

12. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật;

13. Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;

16. Thực hiện việc tiếp nhận, xác minh, giải quyết và trả kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc lĩnh vực do UBND quận giao;

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Đỗ Huy Chiến - Chủ tịch UBND quận chúc mừng giám đốc và các phó giám đốc, đề nghị đơn vị thực hiện các nhiệm vụ mới đúng tiến độ, nhiêm vụ được giao./.