Kinh tế

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP ĐẦU TƯ MUA SẮM TÀI SẢN BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 07/07/2011 | 00:00  | Lượt xem: 749

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Ngày 1/7/2011 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp đấu thầu mua sắm tài sản  nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2011, quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng, thẩm quyền quyết định, phê duyệt của các cấp, các đơn vị tổ chức mua sắm tài sản  nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

          Về hình thức, quy trình, thủ tục, nội dung thực hiện đấu thầu; trình, phê duyệt, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các điều khoản quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

         Chi tiết văn bản xem tại đây