Kinh tế

QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ngày đăng 08/07/2011 | 00:00  | Lượt xem: 1519

ÁP DỤNG THÔNG TƯ 86/2011/TT-BTC VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                Ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86/2011/TT-BTC về việc Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/8/2011, thay thế các Thông tư của của Bộ Tài chính : số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007; số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư  và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chi tiết Thông tư 86 xem tại đây