Kinh tế

Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012
Ngày đăng 26/12/2011 | 00:00  | Lượt xem: 850

Sáng 24/12/2012, UBND quận Long Biên đã tổ chức Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị thuộc Quận

Căn cứ Nghị quyết của HĐND quận Long Biên số 15/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng của quận Long Biên năm 2012; Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2012.

Ngày 23/12/2111 UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết đinh số 8118/QĐ-UBND về việc: Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị thuộc Quận.

 Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Quận, các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách được giao; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị thuộc quận xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; Chủ tịch UBND các phường trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2012 theo đúng quy định và tổ chức thực hiện theo các yêu cầu, nhiệm vụ sau:

1. Quán triệu sâu sắc tinh thần chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm năm 2012 đã được Quận uỷ, HĐND, UBND quận xác định và các chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của đơn vị với mức phấn đấu cao nhất; đồng thời đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2012.

2. Các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Chi cục Thuế và các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của Luật quản lý thuế; thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, các khoản thu từ đất; tiếp tục khai thác các nguồn thu có lợi thế của địa phương; đảm bảo phấn đấu tăng tối thiểu 5% chỉ tiêu thuế, phí, lệ phí  theo dự toán Thành phố giao; tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất từ các dự án để tạo nguồn chi đầu tư phát triển.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Quận chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm; chủ động phân bổ dự toán chi ngân sách theo quyết định UBND quận giao chi tiết từng lĩnh vực, nội dung, tiến độ, tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định hiện hành của Nhà nước trước ngày 31/12/2011, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; gửi cơ quan Tài chính  để nhập dự toán vào hệ thống Tabmis làm căn cứ để Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi. Trường hợp sau ngày 31/12/2011, đơn vị dự toán chưa phân bổ xong dự toán được giao, phải báo cáo cơ quan Tài chính để xem xét, trình UBND quận cho phép kéo dài thời gian phân bổ dự toán, nhưng chậm nhất đến 31/01/2012 phải hoàn thành. Quá thời hạn cho phép, cơ quan Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND quận điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để chuyển cho đơn vị khác hoạc bổ sung nguồn dự phòng ngân sách. 

Năm 2012, dự toán giao chi thường xuyên các đơn vị được tính tăng thêm 7% định mức chi khác (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) trong phần kinh phí giao theo định mức nhằm đảm bảo kinh phí cho các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ.

3. UBND các phường trình HĐND phường quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách theo quy định; tổ chức giao ngay kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp kinh tế - xã hội và phân cấp ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố; tổ chức phân bổ dự toán chi ngân sách phải đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Bố trí dự phòng ngân sách từ 2% - 5% tổng chi ngân sách cấp mình và không thấp hơn mức dự phòng UBND quận giao. Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Khắc phục tình trạng chi chuyển nguồn lớn, chi ngoài dự toán. Phân bổ chi đầu tư phát triển đảm bảo tập trung, không dàn trải, bố trí đủ vốn ngay từ đầu năm cho thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành, nợ khối lượng đã thực hiện cho các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm; số vốn còn lại phân bổ cho các dự án đang thực hiện, dự án mới thực sự cấp bách đủ thủ tục theo quy định; đảm bảo vốn để hoàn thành các dự án theo đúng quy định hiện hành các dự án (nhóm C không quá 3 năm). Rà soát sắp xếp thứ tự đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình bức xúc dân sinh, các công trình đã đủ thủ tục đầu tư. Căn cứ Quyết định giao kế hoạch năm 2012 của UBND quận, UBND các phường trình HĐND phường quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách phường xong trước ngày 31/12/2011.

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận và UBND các phường chủ động sắp xếp nhiệm vụ chi trong dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và địa phương một cách hiệu quả; hạn chế bổ sung chi thường xuyên trong năm (trừ trường hợp phát sinh nhiệm vụ đột xuất ngoài dự toán đã giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao).

5. Tiếp tục bố trí nguồn để thực hiện Cải cách tiền lương theo quy định:

Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (không bao gồm tăng tiền sử dụng đất); thực hiện 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương). Đối với các cơ quan, đơn vị có thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ để cải cách tiền lương.

Đối với các phường khi thực hiện cải cách tiền lương có khó khăn về nguồn, không đảm bảo cân đối được nhu cầu cải cách tiền lương. Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, tổng hợp báo cáo UBND quận quyết định bổ sung từ ngân sách quận để thực hiện Cải cách tiền lương. 

6. Quản lý chặt chẽ tình hình đầu tư và thẩm định dự án đầu tư theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt; triển khai quyết liệt công tác đầu tư XDCB ngay từ đầu năm từ khâu chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. Các chủ đầu tư, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư XDCB; tuân thủ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ, văn bản số 10483/UBND-KH&ĐT ngày 02/12/2011 của UBND Thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm, dự án bức xúc dân sinh ngay từ những ngày đầu năm 2012; tập trung công tác Giải phóng mặt bằng; chú trọng chất lượng đầu tư, chống lãng phí, thất thoát, đảm bảo tiến độ, khối lượng giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án trước UBND quận. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong quản lý đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi tài chính, đầu tư XDCB và quản lý tài sản công tại các đơn vị thụ hưởng ngân sách. 

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ, Chương trình hành động số 33/CTr-UBND của UBND Thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Rà soát lại các chi phí hành chính của đơn vị đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí hành chính. Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp an sinh xã hội theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các giải pháp giảm nghèo, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

8. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các phường thuộc quận quán triệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã được HĐND Quận thông qua tại kỳ họp thứ 3 - khóa II; cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị gửi Văn phòng HĐND-UBND quận trước ngày 10/01/2012. Văn phòng HĐND-UBND quận tổng hợp, xây dựng chương trình công tác trọng tâm triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Quận năm 2012 trình UBND quận ban hành và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/01/2012.