Kinh tế

Hướng dẫn công tác khóa sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2011
Ngày đăng 26/12/2011 | 00:00  | Lượt xem: 974

Thực hiện Thông tư số 108/2008/TT - BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Công văn số 5774/STC-QLNS ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính Hà nội về việc hướng dẫn bổ sung công tác khóa sổ, lập báo cáo quyết toán năm 2011, Phòng Tài chính- Kế hoạch quận Long Biên đã ban hành hướng dẫn số 1112/TCKH-NS ngày 23/11/2011 hướng dẫn công tác xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2011

Thực hiện Thông tư số 108/2008/TT - BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Công văn số 5774/STC-QLNS ngày 14/12/2011 của Sở Tài chính Hà nội về việc hướng dẫn bổ sung công tác khóa sổ, lập báo cáo quyết toán năm 2011, Phòng Tài chính- Kế hoạch quận Long Biên hướng dẫn công tác xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2011 như sau:

1. Đối chiếu số liệu thu chi ngân sách trước khi khoá sổ kế toán 31/12/2011

     + Các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách năm 2011 tại Kho bạc, đảm bảo khớp đúng cả về tổng số và chi tiết theo Chương, loại, khoản, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước trước thời điểm khóa sổ kế toán (31/12/2011)

     + Để phục vụ cho công tác quyết toán ngân sách,  Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND các phường báo cáo kết quả thực hiện rút dự toán số bổ sung từ ngân sách Quận cho ngân sách phường, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 10/01/2012. (Nội dung báo cáo theo mẫu đính kèm)

     2. Thời gian khóa sổ kế toán

     Thời gian khóa sổ kế toán năm 2011 được thực hiện vào cuối giờ làm việc ngày 31/12/2011.

     3. Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách

     Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (bao gồm cả chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên ) đối với nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 được thực hiện chậm nhất đến hết ngày 30/12/2011. Không thực hiện tạm ứng ngân sách năm 2011 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trừ việc tạm ứng vốn đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện đến hết ngày 31/01/2012 theo Thông tư số 86/2011/TT - BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính). Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư ) gửi hồ sơ, chứng từ rút dự toán chi ngân sách, tạm ứng ngân sách đến KBNN nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 29/12/2011.

     Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12/2011 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01/2012; thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến KBNN giao dịch chậm nhất đến hết ngày 20/01/2012. Thời hạn chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới được thực hiện đến hết ngày 31/01/2012.

     4. Thời gian chỉnh lý quyết toán

     Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước cho cả 2 cấp ngân sách (ngân sách cấp Quận và ngân sách phường) đến hết ngày 31/01/2012.

     5. Xử lý số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng ngân sách

     Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011, số dư tài khoản tiền gửi của các cơ quan Đảng, Ban chỉ huy quân sự, Công an quận thực hiện cấp phát bằng lệnh chi tiền và các đơn vị khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc kinh phí ngân sách năm 2011 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/01/2012 và quyết toán vào ngân sách năm 2011.

     Trường hợp đến hết 31/01/2012, các tài khoản tiền gửi của các cơ quan, đơn vị nêu trên còn dư và cần tiếp tục sử dụng tiếp trong năm 2012, chậm nhất đến hết ngày 10/02/2012, các đơn vị đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với KBNN số tiền còn dư theo Biểu số 01/ĐVDT (kèm theo Công văn này) làm căn cứ để  Phòng Tài chính - Kế hoạch, KBNN chuyển số dư sang năm 2012 theo quy định.

     6. Thực hiện ghi thu ghi chi năm 2011

     Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách phải được thực hiện ghi thu ghi chi qua ngân sách, hồ sơ ghi thu ghi chi của các đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất ngày 31/12/2011 để làm cơ sở để Phòng thực hiện ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định hiện hành.

     7. Đối với các khoản thu phạt hành chính theo Thông tư 47/2006/TT - BTC ngày 31/05/2006

     Chậm nhất vào ngày 10/01/2012, các đơn vị có số thu phạt hành chính đến Phòng Tài chính - Kế hoạch đối chiếu số thu phạt đã nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch trong năm 2011. Sau thời hạn trên, các đơn vị không đến đối chiếu số thu, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ nộp toàn bộ số thu phạt vào ngân sách ngân sách quận theo phân cấp ngân sách.

     8. Chuyển nguồn ngân sách

     8.1. Các khoản được phép chi chuyển nguồn theo quy định

     Số dư dự toán và số dư tạm ứng của các đơn vị hành chính được khoán chi theo Nghị định 130/2005/NĐ - CP và các đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 43/2006/NĐ - CP của Chính Phủ; Số dư tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản thanh toán qua kho bạc nhà nước; 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương và nguồn làm lương của các năm trước chưa thực hiện hết, số dư tài khoản tiền gửi của Văn phòng Quận ủy...

     8.2. Các khoản chuyển nguồn được cấp có thẩm quyền cho phép

     Số dư dự toán của các cấp ngân sách được các cấp có thẩm quyền cho phép hoặc theo chế độ chuyển nguồn sang năm sau như: số tăng thu so với dự toán cấp ngân sách khi đã có nội dung chi, các trường hợp được xem xét, quyết định cho chi tiếp và năm sau gồm:

          - Các nhiệm vụ chi được bổ sung vào Quý IV.

          - Các nhiệm vụ chi khắc phục dịch bệnh, thiên tai

          - Vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khác có điều kiện sau:

          + Các dự án được bố trí để mua sắm thiết bị nhập khẩu, đã đấu thầu, ký hợp đồng đặt cọc thanh toán một phần theo hợp đồng nhưng hàng không về kịp để thanh toán đúng thời gian quy định.

     + Các dự án được bố trí đủ vốn theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt để hoàn thành đưa vào sử dụng (dự toán năm tiếp theo không bố trí vốn).

     + Các dự án bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng mà phương án và dự toán đền bù, giải phóng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     - Các trường hợp cần thiết khác.

     8.3. Thủ tục chuyển nguồn

     Đối với các khoản được phép chuyển nguồn theo quy định tại mục 8.1 nêu trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với KBNN Long Biên tổng hợp và lập lệnh chi tiền chuyển nguồn sang năm 2012.

     Đối với các khoản chuyển nguồn được cấp thẩm quyền cho phép: Căn cứ vào các nội dung chi cụ thể tại mục 8.2 nêu trên, các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện theo trình tự sau:

     - Đơn vị sử dụng ngân sách có văn bản đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND Quận cho phép chuyển nguồn sang năm 2012, kèm theo các tài liệu liên quan, bản xác nhận số dư tạm ứng của KBNN (bản chính) (theo biểu số 02/ĐVDT kèm theo Công văn này), gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch (có xác nhận của KBNN Long Biên) trước ngày 15/02/2012.

     - Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, tổng hợp, trình UBND Quận xem xét, quyết định.

     9. Tình hình thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán

          Các đơn vị sử dụng ngân sách, UBND các phường báo cáo việc thực hiện các kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán trong năm 2011 (nếu có) gửi Phòng Tài chính - kế hoạch làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND Quận, Sở Tài chính, Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước theo quy định.