Kinh tế

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán năm 2012
Ngày đăng 26/12/2011 | 00:00  | Lượt xem: 908

Căn cứ Quyết định số 8118/QĐ - UBND ngày 23/12/2011 của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Quận Long Biên năm 2012. Ngày 23/12/2011 Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có hướng dẫn số 1111/TCKH-NS một số nội dung về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2012.

     Căn cứ Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

     Căn cứ Công văn số 5694/STC-QLNS ngày 12/12/2011 của Sở Tài chính Hà Nội về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2012;

     Căn cứ Quyết định số 8118/QĐ - UBND ngày 23/12/2011 của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Quận Long Biên năm 2012.

     Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn một số nội dung về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 như sau:

 

     I. Về phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2012

 

     1. Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

 

     1.1. Về phân bổ và giao dự toán thu ngân sách nhà nước

     Căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012 được UBND quận giao, các cơ quan thu (UBND các phường, Chi cục thuế) tập trung đối với chỉ tiêu thu thuế Ngoài quốc doanh; rà soát, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thu, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, thu kÞp thêi theo quy ®Þnh cña LuËt qu¶n lý thuÕ; thu håi døt ®iÓm c¸c kho¶n nî ®äng thuÕ, c¸c kho¶n thu tõ ®Êt. PhÊn ®Êu hoµn thµnh v­ît dù to¸n thu ng©n s¸ch chØ tiªu quËn giao.

 

     1.2. Về phân bổ và giao dự toán chi ngân sách

 

     a. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản

     Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách quận, giao Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất làm đại diện chủ đầu tư: Căn cứ kế hoạch UBND Quận giao, các đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Triển khai kịp thời các thủ tục về mã dự án đầu tư, mã quan hệ ngân sách để Phòng Tài chính - Kế hoạch nhập mã và KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán qua hệ thống Tabmis theo quy định.

 

     b. Về chi thường xuyên

- Đối với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận: khi phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2012 phải khớp đúng cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được Quận giao; phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 31/12/2011 để nhập dự toán vào hệ thống Tabmis làm căn cứ để KBNN thực hiện kiểm soát chi.

- Đối với các Phường: Căn cứ chế độ, chính sách, định mức phân bổ ngân sách năm 2012, khối lượng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực và tình hình thực tế của địa phương trình HĐND Phường quyết định phấn đấu tăng thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chi theo phân cấp, tr×nh H§ND ph­êng quyÕt ®Þnh dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ph­êng xong tr­íc ngµy 31/12/2011.

c. Bố trí dự phòng ngân sách: UBND các Phường bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và không thấp hơn mức dự phòng Quận giao để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn,… theo quy định của Luật NSNN.

     d. Về chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013: Thực hiện chuyển nguồn theo đúng quy định tại Thông tư số 177/2011/TT - BTC ngày 6/12/2011 của Bộ tài chính về  hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2012: Chỉ cho phép chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của cơ quan hành chính và sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học; không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

 

     III. Cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2012 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

     - Các Phòng, ban, đơn vị sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên, 40% thu học phí được để lại để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo quy định.

 

     - UBND các Phường phải sử dụng 50% tăng thu thực hiện so dự toán giao năm 2011 (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) và 50% tăng thu dự toán 2012 so với dự toán 2011; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 chưa sử dụng chuyển sang và 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2012 ( không kể tiền lương, có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Đồng thời thực hiện báo cáo tổng hợp nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND Quận và Sở Tài chính theo quy định trước ngày 28/02/2012.

     Các Phòng, ban, đơn và UBND các phường sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn như trên mà không đủ nguồn thì ngân sách Quận bố trí, hỗ trợ để đảm bảo đủ nguồn thực hiện.

 

     IV. Về thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước

 

 

     1. UBND các phường

     Ủy ban nhân dân các phường căn cứ Quyết định của UBND Quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012, trình HĐND Phường quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách Phường trước ngày 31/12/2011 và thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Mục lục NSNN, Gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước Long Biên làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chi.

 

     2. Đối với đơn vị dự toán cấp I (Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận)

     - Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được UBND quận giao, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận xây dựng phương án phân bổ dự toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra trước ngày 31/12/2011 nhập vào hệ thống Tabmis để KBNN thực hiện kiểm soát chi theo quy định và tổ chức việc công khai dự toán theo đúng quy định.

     Việc phân bổ dự toán của đơn vị dự toán cấp I cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải theo đúng quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ- CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 59/2003/TT - BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ -CP và hướng dẫn bổ sung tại văn bản hướng dẫn này. Trong đó lưu ý một số điểm sau:

     + Trong phạm vi 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phân bổ dự toán ngân sách, Phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản thông báo kết quả thẩm tra. Nếu quá 07 ngày làm việc mà Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa có ý kiến coi như đồng ý với phương án phân bổ của cơ quan, đơn vị đã gửi cơ quan Tài chính. Trường hợp cơ quan Tài chính đề nghị điều chỉnh thì trong phạm vi 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của cơ quan Tài chính, đơn vị phân bổ tiếp thu, điều chỉnh và gửi lại cơ quan Tài chính để thống nhất; trường hợp không thống nhất nội dung điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm 1.5, Mục 1, Phần IV, Thông tư số 59/2003/TT - BTC  ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính.

     + Trường hợp sau ngày 31/12/2011, vì khó khăn, vướng mắc mà đơn vị dự toán cấp I chưa phân bổ xong dự toán được giao, đơn vị phải báo cáo UBND quận (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để xem xét, cho phép kéo dài thời gian phân bổ dự toán. Đối với các nguyên nhân do chủ quan của đơn vị, thời gian phân bổ dự toán kéo dài chậm nhất đến ngày 31/01/2012; quá thời hạn này, Phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND quận điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác, hoặc bổ sung vào dự phòng ngân sách theo quy định.

     + Khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp I phải chú ý phân bổ để hoàn trả các khoản đã được tạm ứng, tạm cấp, các khoản phải thu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp đơn vị không phân bổ dự toán cho các khoản phải thu hồi này, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ có văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị để phân bổ lại.

     + Trường hợp trong tháng 01/2012 đơn vị sử dụng ngân sách chưa được cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc nhà nước sẽ thực hiện tạm cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo quy định tại điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ. Sau ngày 31/01/2012, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước Long Biên tạm dừng cấp kính phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền).

     3.  Uỷ ban nhân dân các phường có trách nhiệm báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương về UBND Quận và Phòng Tài chính Kế hoạch chậm nhất là 05 ngày sau khi Hội đồng nhân dân Phường quyết nghị dự toán ngân sách theo đúng quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước và Điểm 5.3 Mục 5 Phần III Thông tư số 59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.

 

          V. Về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách.

 

 

          1/ Về tổ chức quản lý thu ngân sách

     Các cơ quan thu (Chi cục thuế, UBND các phường và các đơn vị được UBND quận giao nhiệm vụ thu ngân sách) tổ chức triển khai thực hiện nay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đạt được Quận giao năm 2012, trong đó chú trọng đến triển khai thực hiện Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ tài chính và UBND Thành phố Hà Nội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công quản lý thu thuế.

 

     2/ Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước

     Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được phê duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định.  Đối với các Phường nếu có nhu cầu chi đột xuất phát sinh ngoài dự toán nhưng không thể trì hoãn được mà dự phòng ngân sách không đủ đáp ứng, thì phải sắp xếp lại các khoản chi trong dự toán được giao.

 

     3. Về thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí

 

          a/ Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách

     Căn cứ dự toán ngân sách năm được giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc:

     - Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội,…) đảm bảo thanh toán theo mức được hưởng, hàng tháng của các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Các Phòng, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương; Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT - TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

     - Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định.

 

          b. Tiếp tục thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước đối với các nhiệm vụ chi dưới đây

     - Chi bổ sung cân đối từ ngân sách Quận cho ngân sách phường: Căn cứ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được UBND quận giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, UBND phường chủ động rút dự toán theo tháng, quý tại Kho bạc nhà nước để đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình.

     Đối với bổ sung cân đối từ ngân sách Quận cho ngân sách Phường, mức rút dự toán hàng tháng về nguyên tắc không vượt quá 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm; riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự toán cả quý I không được vượt quá 30% dự toán năm.

     Trường hợp đặc biệt cần tăng tiến độ rút dự toán. UBND Phường phải có văn bản đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, quyết định. Căn cứ giấy rút dự toán ngân sách, Kho bạc nhà nước kiểm tra các điều kiện: đã có trong dự toán được giao, trong giới hạn rút dự toán hàng tháng, sau đó hạch toán chi ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới theo đúng nội dung khoản bổ sung và Mục lục ngân sách nhà nước.

     Trường hợp trong năm ngân sách cấp trên ứng trước dự toán bổ sung ngân sách năm sau cho ngân sách cấp dưới, khi rút dự toán ứng trước phải hạch toán thu, chi vào ngân sách năm sau theo quy định.

     - Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được thực hiện như sau: căn cứ dự toán giao, tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ , UBND các phường tổng hợp nhu cầu rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (theo mẫu số 3 đính kèm), kèm giấy rút dự toán (theo mẫu số C2-09/NS) gửi Kho bạc nhà nước để rút vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. Mức rút tối đa bằng dự toán giao cho chương trình, nhiệm vụ đã được UBND quận giao.

     UBND các phường chịu trách nhiệm về mức đề nghị rút vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Quận cho ngân sách phường để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã được Quận giao; trường hợp rút kinh phí để sử dụng không đúng mục tiêu hoặc đúng mục tiêu nhưng không sử dụng hết phải hoàn trả ngân sách quận.

 

     - Thực hiện cấp bằng hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ chi dưới đây:

     - Chỉ chuyển nguồn để cho vay theo chính sách xã hội của nhà nước và các chương trình, dự án khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

     - Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp công ích, quốc phòng.

     - Chi đảm bảo hoạt động đối với các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam.

     - Chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao cho các đơn vị không thường xuyên giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

     - Các khoản ghi thu - ghi chi ngân sách theo chế độ.

     - Chi chuyển nguồn của ngân sách các cấp từ năm trước sang năm sau.

     Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của lệnh chi tiền; căn cứ nội dung trên lệnh chi tiền, thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền mặt theo chế độ quy định để chi trả, thanh toán cho tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách trong phạm vi thời gian chế độ quy định. Trường hợp các chứng từ không hợp lệ, hợp pháp thì chậm nhất 1 ngày ( kể từ ngày nhận được chứng từ) phải có thông báo cho Phòng Tài chính biết để xử lý.

 

     4. Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách

 

     Trường hợp cần điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc mà không làm thay đổi tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi được giao, đơn vị dự toán cấp I phải lập dự toán điều chỉnh gửi cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I được cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát sinh, nếu quyết định bổ sung dự toán đã thể hiện chi tiết lĩnh vực chi và đơn vị thực hiện thì không phải lập phương án phân bổ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, mà phân bổ hoặc giao dự toán cho đơn vị trực thuộc (nếu có) và thông báo Kho bạc nhà nước có liên quan để thực hiện.

 

     VI. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng

 

Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các Phường và các đơn vị dự toán ngân sách thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xẩy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

 

     VII. Thực hiện công khai  tài chính, ngân sách nhà nước

 

     - Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc công khai theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2005/TT - BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

     - Các cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT - BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân thực hiện công khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT - BTC ngày 11/03/2005 của Bộ tài chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

     - Các cơ quan, đơn vị tổ chức sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại quyết định số 115/2008/QĐ - TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- UBND c¸c ph­êng thùc hiÖn c«ng khai theo th«ng t­ sè 03/2005/TT-BTC ngµy 06/01/2005 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ chÕ ®é b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh;

Đồng thời để triển khai thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ - TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, các Phòng, ban, ngành và UBND các phường thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai tại địa phương, đơn vị và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND quận  và Sở Tài chính theo quy định.