Kinh tế

Công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.
Ngày đăng 27/04/2012 | 00:00  | Lượt xem: 800

Quận Long Biên định hướng phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh mang tính hàng hóa phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy Long Biên về "Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015" và Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/01/2011 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế giai đoạn 2010 – 2015.
UBND quận Long Biên đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – môi trường, UBND các phường căn cứ quy hoạch 1/2000 tiến hành rà soát quỹ đất nông nghiệp lập phương án vùng sản xuất nông nghiệp ổn định để định hướng sản xuất giai đoạn 2011-2015, đồng thời tham mưu UBND quận ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh mang tính hàng hóa phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

 1. Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015:

Căn cứ kết quả rà soát quỹ đất nông nghiệp của UBND các phường, các phòng, ban chuyên môn của quận. Tháng 10/2011, UBND quận đã phê duyệt phương án vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 -2015 trên địa bàn 10 phường còn đất nông nghiệp với tổng diện tích 1.404ha. Trong đó:

- 484 ha đã thực hiện chuyển đổi trồng cây các loại (có 300 ha trồng cây ăn quả tập trung ở các phường Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy).

- Còn lại 920 ha (gồm đất giao 64: 824ha; đất công: 96ha) đang trồng các loại cây kém hiệu quả và một phần để hoang hóa cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi sang trồng cây ăn quả chất lượng cao (bưởi, ổi, chuối tiêu hồng, nhãn muộn, táo Đài Loan...), hoa cây cảnh (hoa đào, quất, ly...), rau, nuôi thủy sản từ nay đến năm 2015. Diện tích cụ thể tại các phường như sau:

+ Cự Khối:              39,1 ha.

+ Thượng Thanh:    67,32 ha.

+ Thạch Bàn:          119,3 ha

+ Việt Hưng: 39 ha.

+ Phúc Đồng:          99,8 ha.

+ Giang Biên:          102,4 ha.

+ Phúc Lợi:             135 ha.

+ Long Biên: 239 ha (có 33 ha đất công).

+ Bồ Đề:                 19,56 ha (có 11,19 ha đất công).

+ Ngọc Thụy:          59,4 ha (có 51,6 ha đất công).

2. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015:

Để công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn quận đạt kết quả cao và góp phần hỗ trợ một phần các hộ sản xuất nông nghiệp, được sự thống nhất của Quận ủy, UBND quận đã ban hành một số văn bản quy định về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp:

- Quyết định 5519/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND quận về trình tự lập thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên địa bàn quận.

- Phương án số 03/PA-UBND ngày 19/10/2011 về Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

- Hướng dẫn số 1939/HD-UBND ngày 02/12/2011 về Thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên g.đ 2011 – 2015.

- Công văn số 266/UBND-KT ngày 12/3/2012 về mật độ cây trồng, định mức hỗ trợ cây giống, giếng khoan phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phương án được UBND quận phê duyệt năm 2012 để tạo sự thống nhất chung về thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn quận và làm căn cứ trong công tác thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2012. Cụ thể:

+Hỗ trợ giống cây trồng: năm thứ nhất hỗ trợ 80%; từ năm thứ 2 hỗ trợ 50%.

+ Hỗ trợ giếng khoan: diện tích đủ 1.000m2 được hỗ trợ 01 giếng khoan. (hỗ trợ 50% chi phí khoan giếng - tương đương 800.000đ/giếng).

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn và tham quan mô hình.

+ Hỗ trợ chi phí quản lý dự án: 10 triệu đồng/phường.

Nhìn chung, các văn bản trên đã quy định rõ định hướng vùng sản xuất, đối tượng hỗ trợ, định mức hỗ trợ, nội dung được hỗ trợ, mật độ cây trồng và khuyến khích nông dân dồn điền đổi thửa tập trung đất thành thửa lớn để sản xuất đã tạo sự thống nhất trên địa bàn quận và tạo thuận lợi cho các phường.

- UBND quận đã tổ chức triển khai các văn bản trên đến trưởng các phòng ban, ngành của quận, Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách kinh tế đô thị, Chủ tịch UB MTTQ các phường để thống nhất thực hiện.

Vườn chuối Giang Biên ( Minh họa)

3. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ và chuyển đổi cây trồng quý I/2012:

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/02/2012 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế năm 2012 và căn cứ vùng sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, Phương án số 03/PA-UBND, Hướng dẫn số 1939/HD-UBND của UBND quận về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

UBND các phường đã tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và các hộ nông dân trên địa bàn, công bố vùng sản xuất, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của quận và phương thức hỗ trợ. Tổ chức họp các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp để thông báo, bàn thống nhất các khu vực chuyển đổi cây trồng năm 2012 và tổ chức cho các hộ dân đăng ký số lượng, chủng loại cây trồng để lập phương án trình UBND quận phê duyệt phương án kinh phí hỗ trợ.

Đến hết quý I/2012 đã có 08 phường lập phương án trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh năm 2012 và đã được UBND quận phê duyệt phương án với tổng diện tích chuyển đổi trồng cây là 94,6 ha, kinh phí hỗ trợ 2,74 tỷ đồng. Cụ thể:

+ Giang Biên:          25,01 ha, kinh phí hỗ trợ 606,5 tr.đ.

+ Phúc Lợi:             14,8 ha, kinh phí hỗ trợ 422,8 tr.đ.

+ Thạch Bàn:          14,1 ha, kinh phí hỗ trợ 491,2 tr.đ.

+ Ngọc Thụy:          16 ha, kinh phí hỗ trợ 321,2 tr.đ.

+ Cự Khối:              10 ha, kinh phí hỗ trợ 183,3 tr.đ.

+ Long Biên:             6 ha, kinh phí hỗ trợ 235,8 tr.đ.

+ Thượng Thanh:      3,7 ha, kinh phí hỗ trợ 154 tr.đ.

+ Việt Hưng:             5,953 ha, kinh phí hỗ trợ 175,2 tr.đ.

Đến nay, UBND các phường đã tổ chức chuyển đổi được 32,6ha, đạt 34% với các loại cây trồng như chuối tiêu hồng, ổi, nhãn, hồng xiêm xoài, đu đủ, bưởi diễn. Dự kiến trong 5/2012, UBND quận sẽ cấp kinh phí hỗ trợ chuyển đổi đợt I về các phường là 1 tỷ đồng (chiếm 36% dự toán).

 

Vườn nhãn vào vụ ( Ảnh minh họa)

 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định hướng vùng sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của quận tới cán bộ, đảng viên và nông dân trên địa bàn quận để khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo vùng gắn với việc dồn điền đổi thửa, tập trung đất để sản xuất theo hướng chuyên canh, không để đất hoang hóa.

- UBND các phường cần thực hiện tốt công tác hỗ trợ kinh phí cho các hộ sản xuất theo đúng Hướng dẫn số 1939/HD-UBND và Công văn số 266/UBND-KT của UBND quận theo phương châm chuyển đổi cây trồng đến đâu hỗ trợ kinh phí đến đó.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cây trồng gắn với việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân theo phương án đã được phê duyệt.

 

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đường giao thông ngoài bãi đã được phê duyệt và cho khảo sát hệ thống hạ tầng điện, giao thông, tiêu thoát nước vùng bãi sông Hồng, sông Đuống lập các dự án đầu tư ở những khu vực ổn định, phù hợp quy hoạch để thúc đẩy sản xuất.