Kinh tế

Những quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày đăng 04/05/2012 | 00:00  | Lượt xem: 830

Từ ngày 01/01/2012 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

         Trước đó ngày 11/11/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và ngày 26/12/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

         Theo đó, đối tượng phải chịu thuế bao gồm:

         1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị (gồm cả diện tích đất sử dụng không đúng mục đích và diện tích đất lấn chiếm)

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

3. Đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục đích kinh doanh () quy định tại điều 3 của Luật).

Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Thuế suất được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần, cụ thể, phần diện tích trong hạn mức sẽ áp thuế suất 0,03%, phần diện tích vượt không quá ba lần hạn mức sẽ áp thuế 0,07% và phần diện tích vượt trên ba lần hạn mức sẽ áp thuế suất 0,15%. Ngoài ra, đối với đất lấn chiếm còn áp dụng mức thuế suất 0,2%.

Xem nội dung Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011

Thông tư số 45/TT-BTNMT ngày 26/12/2011