Kinh tế

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
Ngày đăng 16/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 384

Ngày 12/7/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã có Hướng dẫn số 5408/UBND-KT v/v hướng dẫn mua sắm tài sản Thực hiện Nghị Quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách năm 2011 và năm 2012. UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện mua sắm tài năm 2012 như sau:

- Mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn định mức và chế độ hiện hành (Không được bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu, kết dư), cụ thể:

+ Đối với tài sản là xe oto, phương tiện vận tải: căn cứ kinh  phí mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 đã được chuyển nguồn sang năm 2012 và trong dự toán năm 2012 được cơ quan có thẩm quyền giao các quận, huyện, thị xã lập hồ sơ gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

+ Đối với tài sản là trang thiết bị và phương tiện làm việc thực hiện theo Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ bàn hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức của Nhà nước.

- Việc mua sắm phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

Chi tiết CV 5408/UBND-KT

Chi tiết CV 8473/BTC-QLCS