Kinh tế

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1287

Ngày 09/7/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND v/v Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.

Quyết định  quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội như sau:

- Chi cho công tác thẩm tra Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật HĐND.

- Chi lấy ý kiến tham gia các dự án Luật của Quốc hội; các đề án, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết HĐND có chứa quy phạm pháp luật (Đối với nội dung cần xin ý kiến do Thường trực HDDND quyết định)

- Chi cho công tác giám sát, khảo sát.

- Chi tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp.

- Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của đại biểu HĐND.

- Chi cho công tác xã hội.

- Chi phục vụ các kỳ họp HĐND.

- Một số chế độ chi khác.

* Các chế độ quy định tại Quyết định này được thực hiện từ 1/1/2012 và thay thế Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố.

Xem Chi tiết Quyết định 3052/QĐ-UBND