Kinh tế

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Ngày đăng 22/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 717

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy Long Biên về “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010 – 2015”; Kế hoạch số 47/KH– UBND ngày 04/02/2012 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện Chương trình cấp ủy về “Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế” năm 2012; Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án phát triển một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016; UBND quận Long Biên đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với các phòng Tài chính – kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường lập phương án chuyển đổi cây trồng năm 2012 và đồng thời tham mưu UBND quận ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2012 tạo điều kiện thuận lợi cho UBND các phường, các hộ sản xuất trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

            1. Công tác chỉ đạo, ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp:

- Thực hiện chủ trương của Quận uỷ về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015, UBND quận đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách như sau:

+ Phương án số 03/PA-UBND ngày 19/10/2011 về Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

+ Hướng dẫn số 1939/HD-UBND ngày 02/12/2011 về Thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

+ Phê duyệt Phương án vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn 10 phường: Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Việt Hưng, Giang Biên, Phúc Lợi, Phúc Đồng, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối.

+ Công văn số 266/UBND-KT ngày 12/3/2012 hướng dẫn UBND các phường, các hộ sản xuất, các đơn vị có liên quan về cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cây trồng năm 2012 như: mật độ cây trồng, định mức hỗ trợ cây giống, giếng khoan.

Các văn bản trên đã định hướng rõ vùng sản xuất nông nghiệp, đối tượng hỗ trợ, định mức hỗ trợ, nội dung được hỗ trợ, mật độ cây trồng và đã tạo được sự thống nhất chung về chính sách hỗ trợ trên địa bàn quận; tạo thuận lợi cho UBND các phường triển khai thực hiện.

 Năm 2012, UBND quận đã phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng của 8 phường đảm bảo theo đúng chủ trương, chính sách, định mức hỗ trợ. Cụ thể như sau:

Tổng diện tích chuyển đổi cây trồng năm 2012 là 92,434 ha (chuối tiêu hồng: 33,5ha; ổi: 24,575ha; nhãn muộn: 5,743ha; hồng xiên xoài: 7,01ha; đu đủ: 4,5ha; bưởi Diễn: 5,724ha; xoài Đài Loan: 1,7ha; hoa đào: 0,878ha; quất cảnh: 0,891ha; cam canh: 0,295ha; táo Đài Loan: 1,639ha; cây cảnh khác: 5,979ha), kinh phí hỗ trợ chuyển đổi 2,62 tỷ đồng, gồm:

+ Phường Giang Biên:    25,01 ha,    kinh phí hỗ trợ: 606,55 tr.đ.

+ Phường Phúc Lợi:       14,8 ha,      kinh phí hỗ trợ: 571,69 tr.đ.

+ Phường Thạch Bàn:    13,439 ha, kinh phí hỗ trợ: 467,86 tr.đ.

+ Phường Ngọc Thụy:    16 ha,         kinh phí hỗ trợ: 321,22 tr.đ.

+ Phường Cự Khối:          8 ha,         kinh phí hỗ trợ: 183,33 tr.đ.

+ Phường Long Biên:       5,532 ha, kinh phí hỗ trợ: 139,52 tr.đ.

+ Phường Thượng Thanh: 3,7 ha,     kinh phí hỗ trợ: 154,07 tr.đ.

+ Phường Việt Hưng:       5,953 ha, kinh phí hỗ trợ: 175,22 tr.đ.

2. Kết quả thực hiện chuyển đổi cây trồng trong 6 tháng đầu năm:

2.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn:

- Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng của Quận uỷ, UBND quận, ngay từ những tháng đầu năm, UBND các phường đã tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và các hộ nông dân trên địa bàn, công bố vùng sản xuất, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của quận và phương thức hỗ trợ.

- UBND quận đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với UBND các phường tổ chức họp với đại diện các hộ nông dân thuộc vùng chuyển đổi cây trồng năm 2012 để hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ và tổ chức cho các hộ đăng ký số lượng, chủng loại cây trồng.

- Phòng Kinh tế đã phối hợp với UBND các phường, Hội nông dân tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho các hộ tham gia chuyển cây trồng: đã tổ chức được 32 lớp với trên 3.000 lượt người tham gia tập huấn.

2.2. Kết quả thực hiện công tác trồng cây:

Vùng ổi Phúc Lợi

 
Trong 6 tháng đầu năm 2012, UBND các phường đã tổ chức trồng được 50,05/92,43 ha (đạt 54,1% kế hoạch) với các loại cây trồng gồm: 18,2 ha chuối tiêu hồng; 14,31 ha ổi; 2,558ha nhãn muộn; 2,9 ha hồng xiêm soài; 1,2 ha đu đủ; 3,298 ha bưởi diễn; 1,7 ha xoài Đài Loan; 0,1 ha hoa đào; 0,25 ha quất; 1,362 ha táo Đài Loan và 4,17 ha cây cảnh khác (cây sanh). Gồm các phường:

+ Phường Giang Biên:    14,9/25,01 ha,      đạt 59,6%.

+ Phường Phúc Lợi:       9,07/14,8 ha,        đạt 61,3%.

+ Phường Thạch Bàn:    10,682/13,439 ha,          đạt 79,5%.

+ Phường Ngọc Thụy:    4/16 ha,                đạt 25,0%.

+ Phường Cự Khối:        2,3/8 ha,               đạt 28,8%.

+ Phường Long Biên:     1,196/5,532 ha,    đạt 21,6%.

+ Phường Thượng Thanh: 3,7/3,7 ha,                   đạt 100%.

+ Phường Việt Hưng:       4,2/5,953 ha,      đạt 70,6%.

* Căn cứ kết quả trồng cây trên địa bàn, UBND quận đã có Quyết định số 1573/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng đợt 1 năm 2012 cho các phường với số tiền 706,539 triệu đồng. Trong đó:

+ Phường Thạch Bàn:    194,768 triệu đồng.

+ Phường Cự Khối:          13,889 triệu đồng.

+ Phường Giang Biên:    274,104 triệu đồng.

+ Phường Phúc Lợi:       180,222 triệu đồng.

+ Phường Ngọc Thụy:      43,556 triệu đồng.

Dự kiến trong tháng 6/2012, UBND quận tiếp tục hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cây trồng cho 3 phường còn lại với số tiền 304 triệu đồng, gồm:

+ Phường Long Biên:         30 triệu đồng (đã trồng cây đạt 21,6%).

+ Phường Thượng Thanh: 154 triệu đồng (đã trồng cây đạt 100%).

+ Phường Việt Hưng:       120 triệu đồng (đã trồng cây đạt 70,6%).

Ngoài ra, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ của UBND quận về giống cây trồng, giếng khoan, tập huấn, UBND một số phường đã chủ động thực hiện những cơ chế riêng của phường để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chuyển đổi cây trồng:

+ Cải tạo, làm đường giao thông, đường điện phục vụ vùng chuyển đổi: phường Long Biên (170 triệu đồng), Thượng Thanh (60 triệu đồng).

+ Hỗ trợ nông dân đào đắp kênh mương, làm đất trồng cây: phường Việt Hưng (30 triệu đồng).

3. Đánh giá, nhận xét:

3.1. Kết quả đạt được:

- Việc thay đổi phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp với quy định rõ về quy trình, trách nhiệm của các ngành, UBND các phường đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện hỗ trợ, tạo động lực tốt thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và đã có chuyển biến ngay trong 6 tháng đầu năm.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực, Thường vụ Quận ủy, UBND quận trong buổi làm việc đầu năm với Đảng ủy, UBND các phường nên đã có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể của phường đã có sự chuyển biến trong nhận thức và đã tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong sản xuất nông nghiệp.

Việc phê duyệt vùng sản xuất nông nghiệp của từng phường và phương án chuyển đổi cây trồng, tập trung vào một số loại cây trồng chính như: ổi, nhãn muộn, chuối tiêu hồng bước đầu đã hình thành các khu vực sản xuất tập trung theo hướng chuyên canh; đã có chuyển biến tích cực trong công tác dồn điền đổi thửa, tập trung đất để sản  xuất, hạn chế diện tích đất bỏ hoang hóa.

- Qua 6 tháng thực hiện, đến nay có thể khẳng định chủ trương của Quận uỷ, UBND quận hỗ trợ sản xuất chuyển đổi cây trồng là đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết được các vướng mắc, bất cập trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trước đây. 

3.2. Tồn tại, khó khăn:

- Công tác tuyên truyền về vùng sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của quận tuy đã được triển khai sâu rộng nhưng ở một số phường công tác tuyên truyền còn hạn chế chưa sâu rộng đến nhân dân, chỉ đạo chưa sát sao.

- Việc triển khai thực hiện phương án chuyển đổi cây trồng đã được phê duyệt tại một số phường còn chậm, chưa đồng bộ.

- Công tác chăm sóc cây trồng tại một số phường chưa được quan tâm thường xuyên, một số khu vực để cỏ mọc cao, xen lẫn với cây trồng.

- Do giá cả biến động của thị trường từ khi xây dựng định mức hỗ trợ đến khi thực hiện nên có một số bất cập: chi phí khoan giếng thực tế tại một số phường tăng cao, không đồng đều giữa các phường trên địa bàn quận lên ảnh hướng đến việc triển khai thực hiện chuyển đổi cây trồng.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2012:

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định hướng vùng sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của quận tới cán bộ, đảng viên và nông dân trên địa bàn quận để khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo vùng gắn với việc dồn điền đổi thửa, tập trung đất để sản xuất theo hướng chuyên canh, không để đất hoang hóa.

4.2. Chỉ đạo UBND các phường tập trung hỗ trợ kinh phí cho các hộ sản xuất theo đúng Hướng dẫn số 1939/HD-UBND và Công văn số 266/UBND-KT của UBND quận theo phương châm chuyển đổi cây trồng đến đâu hỗ trợ kinh phí đến đó.

4.3. Hoàn thành công tác lập sổ nhật ký cây trồng, lập bản đồ giải thửa các khu vực chuyển đổi cây trồng, xong trong tháng 7/2012.

4.4. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cây trồng, đặc biệt là khâu chăm sóc cây sau khi trồng.

4.5. Chỉ đạo UBND các phường tiếp tục chuẩn bị tốt về giống cây, vật tư nông nghiệp, làm đất để thực hiện trồng cây trong quý III/2012 theo thời vụ.

4.6. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đường giao thông ngoài bãi đã được phê duyệt và khảo sát hệ thống hạ tầng điện, giao thông, tiêu thoát nước vùng bãi sông Hồng, sông Đuống lập các dự án đầu tư ở những khu vực ổn định, phù hợp quy hoạch để thúc đẩy sản xuất.