Kinh tế

Thực hiện Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 02/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1485

Ngày 31/5/2012UBND quận Long Biên đã có Hướng dẫn cố 779/UBND-TCKH v/v Thực hiện Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố và thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ NSNN năm 2012

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ đề ra. Tuân thủ quy định của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận yêu cầu các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn những nội dung sau:

I – Về Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội:

UBND quận yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội thay thế Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, trong đó đặc biệt lưu ý nội dung sau:

- Về công tác giao kế hoạch vốn (Chương I – Điều 6)

UBND phường có trách nhiệm tổng hợp, lấy ý kiến các đơn vị liên quan về kế hoạch đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách của cấp phường (gồm cả kế hoạch chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ của UBND quận được UBND quận cho phép thực hiện, báo cáo UBND phường xem xét quyết định.

Thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 25 tháng 12 năm kế hoạch

- Về quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư (Quy định tại Điều 7,8 – Chương II, trước đây là văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư):

Chủ tịch UBND quận quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư theo dự án phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và dự án do UBND phường đề nghị hỗ trợ.

Chủ tịch UBND phường quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư đối với dự án theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi.

Nội dung hồ sơ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư và trình tự thực hiện theo quy định tại điều 7,8 chương II của quyết định 09/2012/QĐ-UBND.

- Về công tác thẩm định:

Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định các dự án do Chủ tịch UBND quận quyết định làm chủ đầu tư. Đối với các dự án phát triển nhà ở, phòng Xây dựng – Đô thị là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định.

Bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường là đầu mối tổ chức thẩm định các dự án do Chủ tịch UBND phường quyết định đầu tư.

- Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư (là một trong những nội dung bắt buộc khi trình xin thẩm định phê duyệt dự án):

Quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn được thực hiện theo văn bản số 7536/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và quy định của UBND Thành phố và văn bản số 10483/UBND-KH&ĐT ngày 02/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chỉ thị 1972/CT-TTg ngày 15/10/2011, UBND quận đã có văn bản hướng dẫn số 1997/UBND-TCKH về việc thực hiện văn bản số 10483/UBND-KH&ĐT của UBND Thành phố Hà Nội.

- Về công tác phê duyệt dự án:

Chủ tịch UBND phường quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của phường và được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, UBND phường quyết định đầu tư xây dựng công trình thuộc diện chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Về công tác quyết toán đầu tư:

Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm thẩm tra và trình UBND quận phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do UBND quận quyết định đầu tư.

UBND phường phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do UBND phường quyết định đầu tư khi có văn bản thẩm tra quyết toán của phòng Tài chính – kế hoạch.

II – Về công tác triển khai thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 2012:

 UBND quận yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố và Sở Tài chính tại văn bản số 3599/UBND-KH&ĐT ngày 15/5/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư từ NSNN năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Văn bản số 2135/STC-ĐT ngày 23/5/2012 của Sở Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 (gửi kèm). Đặc biệt lưu ý các đơn vị về các dự án khởi công mới và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2012 chỉ được thanh toán vốn khi có quyết định đầu tư trước ngày 31/12/2011 và quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012. Những dự án đến hết tháng 6/2012 mà chưa giao dịch với Kho bạc nhà nước Hà Nội và những dự án đến hết tháng 9/2012 chưa thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2012 sẽ bị cắt giảm để bổ sung cho các dự án cần thiết khác.

Đối với công tác cấp và đóng mã dự án, Sở Tài chính đã có văn bản số 2032/STC-NSQH ngày 15/5/2012 về việc Chấn chỉnh việc thực hiện cấp và đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách , UBND quận yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát số lượng các dự án đã hoàn thành quyết toán, đưa vào sử dụng, những dự án mới tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để thực hiện công tác đóng mã và cấp mã mới.

Chi tiết Quyết định 09 xem tại đây