Kinh tế

Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị
Ngày đăng 10/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1056

Ngày 3/7/2012 Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có văn bản hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị

Thực hiện Hướng dẫn số 2385/STC-QLNS ngày 31/5/2012 của Sở Tài chính Hà Nội; Để đảm bảo việc chi trả tiền lương đúng chế độ quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 đối với các đơn vị, như sau:

1. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo nghị định số 34/2012/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 31, 35/2012/NĐ-CP):

2. Về xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 theo nghị định số 22,23/2011/NĐ-CP, 31, 35/2012/NĐ-CP:

a. Đối với các phòng, ban, đơn vị:

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2012 (Trừ tiền lương và các khoản đóng có tính chất lương đã được cấp có thẩm quyền giao).

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2011 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2012 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 thì ngân sách Quận sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho đơn vị để đảm bảo đủ nguồn thực hiện.

Trường hợp các nguồn theo quy định nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 thì các đơn vị tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện CCTL năm 2012, phần còn lại để chi thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; Không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác.

b. Kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo tự dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm và các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Về phương thức chi trả kinh phí:

a. Đối với các đơn vị có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 thì được chủ động sử dụng các nguồn này để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

Nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi thực hiện CCTL, không sử dụng kinh phí còn dư cho các mục tiêu khác.

b. Đối với các đơn vị có nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2012 lớn hơn nguồn kinh phí theo quy định sẽ được ngân sách Quận cấp bổ sung, quy trình thực hiện như sau:

- Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ thẩm định, tổng hợp và trình UBND Quận quyết định bổ sung để các đơn vị đủ nguồn đảm bảo kinh phí thực hiện.

- Trên cơ sở Quyết định bổ sung kinh phí của UBND quận:

+ Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị lập dự toán, rút dự toán tại Kho bạc nhà nước trong phạm vi số được bổ sung cùng với việc chủ động sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên, nguồn thu được để lại theo chế độ (40% thu học phí), nguồn CCTL năm 2011 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2012 để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

+ UBND các phường căn cứ quyết định bổ sung kinh phí của quận, thực hiện rút dự toán về ngân sách phường và sử dụng nguồn CCTL tại đơn vị, báo cáo Thường trực HĐND phường quyết định phân bổ kinh phí để thực hiện chi trả tiền lương cho các đối tượng thuộc phạm vi ngân sách phường đảm bảo.

c. Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự  toán ngân sách năm 2012 đã được giao tại Quyết định 8118/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND quận Long Biên, nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương tăng thêm cho các đối tượng theo chế độ quy định trong tháng 7/2011. Số kinh phí đã sử dụng này được hoàn lại nguồn bằng số bổ sung kinh phí để thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của cấp có thẩm quyền.

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây