Kinh tế

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2012
Ngày đăng 18/09/2012 | 00:00  | Lượt xem: 742

Ngày 18/9/2012, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4 tháng cuối năm 2012.

 Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận uỷ Long Biên về Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế giai đoạn 2010 – 2015, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/02/2012 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế năm 2012. UBND quận Long Biên đã phê duyệt Phương án chuyển đổi cây trồng năm 2012 trên địa bàn 8 phường: Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, Việt Hưng, Giang Biên, Phúc Lợi, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối và ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận như: hỗ trợ giống cây trồng, tập huấn, giếng khoan...vật tư. Sau 8 tháng thực hiện, Công tác chuyển đổi cây trồng đạt được kết quả như sau:

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 8 THÁNG NĂM 2012

1. Kết quả chuyển đổi cây trồng:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận uỷ, UBND quận và sự phối hợp, hướng dẫn của các phòng chuyên môn. Trong 8 tháng năm 2012, UBND các phường đã tổ chức trồng được 58/92,43 ha (đạt 63% kế hoạch) với các loại cây trồng gồm: 21,36 ha chuối tiêu hồng; 15,25 ha ổi; 3,19 ha nhãn muộn; 3,01 ha hồng xiêm soài; 2,21 ha đu đủ; 4,6 ha bưởi diễn; 1,82 ha xoài Đài Loan; 0,2 ha hoa đào; 0,71 ha quất; 0,05 ha cam canh; 1,36 ha táo Đài Loan và 4,23 ha cây cảnh khác (cây sanh). Nhìn chung chất lượng giống cây trồng đảm bảo, cây trồng sinh trưởng bình thường (trừ 4,2ha chuối Việt Hưng do bơm nước bị ngập úng).

Căn cứ kết quả chuyển đổi cây trồng của UBND các phường, UBND quận đã hỗ trợ kinh phí đợt I/2012 cho các phường với số tiền 907,86 triệu đồng (Thạch Bàn:  194,8 tr.đ; Cự Khối: 13,9 tr.đ; Giang Biên: 274,1 tr.đ; Phúc Lợi: 80,2 tr.đ; Ngọc Thụy: 43,5 tr.đ; Long Biên: 51,46 tr.đ, Việt Hưng: 45,2 tr.đ, Thượng Thanh: 106,64 tr.đ).

 2. Tồn tại, khó khăn:

- Công tác tuyên truyền về vùng sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của quận tuy đã được triển khai sâu rộng nhưng một bộ phận người nông dân chưa nhiệt tình tham gia chuyển đổi cây trồng.

- Việc triển khai thực hiện phương án chuyển đổi cây trồng đã được phê duyệt tại một số phường còn chậm, chưa đồng bộ.

- Công tác chăm sóc cây trồng tại một số phường chưa được quan tâm thường xuyên.

- Việc hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cây trồng của UBND phường cho các hộ sản xuất còn chậm, chưa kịp thời.

II/ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Căn cứ Phương án hỗ trợ chuyển đổi cây trồng năm 2012 và kết quả chuyển đổi cây trồng 8 tháng năm 2012, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 18/9/2012 yêu cầu UBND các phường, các phòng ban chuyên môn (Phòng Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch...) thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4 tháng cuối năm 2012 như sau:

1. Công tác tuyên truyền, vận động:

- UBND các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về định hướng vùng sản xuất nông nghiệp; kế hoạch của UBND quận, UBND phường về chuyển đổi cây trồng 4 tháng cuối năm 2012; các chính sách hỗ trợ của quận (Phương án 03/PA-UBND, Hướng dẫn 1939/HD-UBND, Công văn 266/UBND-KT, Công văn 987/UBND-KT...) tới cán bộ, đảng viên và nông dân trên địa bàn quận để khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo vùng gắn với việc dồn điền đổi thửa, tập trung đất để sản xuất theo hướng chuyên canh, không để đất hoang hóa.

- Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức: tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn, đài phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử của quận... để tạo sự đồng thuận trong chuyển đổi cây trồng.

2. Tổ chức chuyển đổi cây trồng theo kế hoạch:

- Trong tháng 9, 10/2012, tập trung tiếp tục chuyển đổi cây trồng đối với 34,44 ha còn lại theo kế hoạch năm 2012. Cụ thể:

+ Phường Giang Biên:    10,11 ha.

+ Phường Phúc Lợi:         4,33 ha.   

+ Phường Thạch Bàn:      2,76 ha.   

+ Phường Ngọc Thụy:      9,0   ha.             

+ Phường Cự Khối:          5,7   ha.             

+ Phường Long Biên:       0,79 ha.

+ Phường Việt Hưng:       1,75 ha.   

- Tổ chức trồng, chăm sóc phục hồi 4,2 ha chuối tiêu hồng bị úng ngập tại phường Việt Hưng.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp thực hiện mô hình trồng 12 ha chuối tiêu hồng tại vùng bãi phương Giang Biên (tháng 10/2012).

- Triển khai thí điểm trồng 05 ha bưởi Diễn tại phường Phúc Lợi.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2013 (tháng 12/2012).

3. Đảm bảo giống, vật tư phục vụ sản xuất:

- UBND các phường chủ động liên hệ, hướng dẫn các hộ nông dân chuẩn bị tốt giống cây trồng để thực hiện chuyển đổi cây trồng đảm bảo tiến độ, chất lượng.

-Đảm bảo các điều kiện nước tưới, phòng trừ sâu bệnh, vật tư... cho cây trồng.

4. Xây dựng, điều chỉnh một số cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cây trồng:

Thực hiện xây dựng và ban hành bổ sung một số cơ chế hỗ trợ vùng chuyển đổi cây trồng:

- Hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 5: hoàn thành trong tháng 9/2012.

- Cơ chế hỗ trợ đặc thù cho vùng chuyển đổi cây trồng ngoài bãi phường Ngọc Thuỵ, phường Cự Khối (xong trong 10/2012).

- Rà soát và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án chuyển đổi cây trồng đã được phê duyệt năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban hành văn bản điều chỉnh Hướng dẫn số 1939/HD-UBND ngày 02/12/2011 của UBND quận về Thực hiện phương án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 – 2015.

5. Hoàn thiện hồ sơ quản lý vùng chuyển đổi cây trồng năm 2012:

Hoàn thành công tác ghi Sổ nhật ký cây trồng, lập danh sách và bản đồ giải thửa đối với khu vực thực hiện chuyển đổi cây trồng năm 2012.

6. Tổ chức kiểm tra và cấp kinh phí kịp thời cho vùng chuyển đổi cây trồng: thực hiện theo nguyên tắc cấp kinh phí theo kết quả chuyển đổi cây trồng.

7. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng:

Căn cứ kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2012, UBND các phường đẩy nhanh công tác đầu tư, cải tạo hệ thống đường giao thông, đường điện, rãnh tiêu thoát nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng.

8. Tiến độ thực hiện:

- 9/2012: UBND các phường xây dựng xong kế hoạch chuyển đổi cây trồng 4 tháng cuối năm 2012. Hoàn thành công tác lập bản đồ giải thửa và nhật ký chuyển đổi cây trồng năm 2012.

- 10/2012: Hoàn thành công tác chuyển đổi cây trồng đối với diện tích 34,44 ha còn lại theo kế hoạch.

- 12/2012: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng năm 2013.