Kinh tế

Nghị Định 68/2012/NĐ-CP v/v sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP
Ngày đăng 25/09/2012 | 00:00  | Lượt xem: 671

Nghị Định 68/2012 sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 85/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. trong đó:

1- Bổ sung Điểm c vào Khoản 1 Điều 12.

2- Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 15.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 54.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 60.

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 71.

6. Bổ sung Điểm c và khoản 2 Điều 72.

7. Bổ sung mẫu đơn kiến nghị.

* Nghị định có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 1/11/2012.

Chi tiết NĐ 68/2012/NĐ-CP xem tại đây