Kinh tế

Hội nghị Giao chỉ tiêu Kế hoạch - Kinh tế xã hội và dự toán thu chi năm 2013
Ngày đăng 27/12/2012 | 00:00  | Lượt xem: 452

Ngày 22/12/2012 UBND quận Long Biên đã tổ chức hội nghị Giao chỉ kế hoạch - Kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2013

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2013;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND quận Long Biên: số 37/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của quận Long Biên năm 2013; số 39/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2013; số 40/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về thông qua danh mục và Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 sử dụng ngân sách Quận; theo đó UBND quận đã ban hành quyết định số 6525/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của Quận năm 2013. 

Ngày 22/12/2012, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 cho các phòng, ban, đoàn thể và UBND các phường thuộc Quận. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND Quận; Phó chủ tịch UBND Quận; trưởng các phòng, ban, đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch UBND 14 phường.

Sau khi công bố quyết định giao Kế hoạch, những nội dung lưu ý trong tổ chức giao và thực hiện dự toán năm 2013 của phòng TCKH, ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị và các phường. Đồng chí Chủ tịch UBND Quận yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị thuộc Quận khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; Chủ tịch UBND các Phường báo cáo trình HĐND Phường quyết định và tổ chức giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đảm bảo xong trước ngày 31/12/2012 theo đúng quy định và tổ chức thực hiện theo các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệu sâu sắc tinh thần chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 đã được Quận ủy - HĐND - UBND xác định và các chỉ tiêu được giao để xây dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể ở đơn vị với mức phấn đấu cao nhất, đồng thời đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo và điều hành để hoàn thành thắng lợi kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. 

2. Các cấp, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu đặc biệt đối với các khoản thu như thuế NQD, thu từ đất, tiền sử dụng đất ... mục tiêu hoàn thành và vượt mức dự toán thành phố giao. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

3. UBND các Phường, các phòng, ngành căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu Quận giao; xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, nội dung tại văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

4. Tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011của Chính Phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính Phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 25/10/2012 về tăng cường tiết kiệm, chống lãnh phí. Các phòng, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc vai trò tham mưu trong việc kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên và hạn chế tối đa cho việc bổ sung dự toán với nhiệm vụ chi chưa cần thiết, ưu tiên tạo nguồn cho đầu tư phát triển.

5. Tiếp tục bố trí nguồn CCTL theo quy định; thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để tại ngân sách cấp Quận, cấp Phường để tạo nguồn bố trí chi thực hiện chính sách an sinh xã hội và cải cách tiền lương.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về thu, chi tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thu, chi tài chính, đầu tư XDCB và quản lý tài sản công tại các đơn vị thuộc Quận. Báo cáo định kỳ, đột xuất về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và dự toán ngân sách trên địa bàn quận năm 2013./.