Kinh tế

Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội: Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/01/2013 | 00:00  | Lượt xem: 466

Ngày 22/12/2012 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 22 tháng 12 năm 2012 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  1. Đối tượng nộp phí.

  * Phí đấu giá tài sản: Tổ chức cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 về bán đấu giá tài sản phải nộp phí đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất các các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.

                 * Phí tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 ngày 4/3/2010 về bán đấu giá tài sản phải nộp phí đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản.

  2. Mức thu phí:

  2.1. Mức thu phí đấu giá tài sản.

               - Trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì mức phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, cụ thể như sau:

STT    Giá trị tài sản bán được của một cuộc                              Mức Thu

                        bán đấu giá

  1    Dưới 50 triệu đồng                                            5% giá trị tài sản bán được

2    Từ 50trđ đến 1 tỷ đồng                                    2,5trđ + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50trđ

3    Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng                         16,75trđ + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt quá 1tỷ

4    Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng                        34,75trđ + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt quá 10tỷ

 

5    Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng                        49,75trđ + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt quá 20tỷ

                                                                                     Tổng số phí không quá 300trđ/cuộc đấu giá.

           - Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 07 ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 ngày 4/3/2010, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

  2.2. Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản.

              Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, cụ thể như sau:

TT                  Giá khởi điểm của Tài sản                                                  Mức thu (đồng/hồ sơ)

1          Từ 20 triệu đồng trở xuống                                                                      50.000

2           Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng                                               100.000

 

3           Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng                                             150.000

2           Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng                                           200.000

2           Trên 500 triệu đồng                                                                              500.000

               3. Cơ quan thu phí

  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Hội đồng bán đấu giá tài sản; Các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

  4. Quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thu được:

  Trong đó:

                - Hội đồng bán đấu giá tài sản được sử dụng số tiền thu phí được của người tham gia đấu giá để trang trải các chi phí hợp lý cho hội đồng đấu giá tài sản, nếu thừa nộp vào ngân sách nhà nước.

  5. Hiệu lực thi hành.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 2013 và thay thế Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

          *Quyết định 43/2012/QĐ-UBND