Kinh tế

Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/07/2013 | 00:00  | Lượt xem: 1607

.

Ngày 17/7/2013 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó: Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn:

1.1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn

- Xã, phường, thị trấn loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người.

 - Xã, phường, thị trấn loại 2 được bố trí tối đa không quá 20 người.

- Xã, phường, thị trấn loại 3 được bố trí tối đa không quá 29 người.

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn: có 18 chức danh, quy định tại điểm 2.1 Điều 1 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND.

1.3. Mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn: quy định tại biểu số 01/MPCKCT kèm theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND.

2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

2.1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: có 07 chức danh, quy định tại điểm 2.1 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND.

2.2. Mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: quy định tại Biểu số 02/MPCKCT kèm theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND.

3. Khuyến khích các xã, pường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh:

Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố bằng 3% mức phụ cấp hàng tháng ( trừ những trường hợp đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế).

5. Nguồn kinh phí: Được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm. 

 Chi tiết nghị quyết 08 xem tại đây.