Kinh tế

Nghị quyết về khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/07/2013 | 00:00  | Lượt xem: 1335

.

Ngày 17/7/2013 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó:

Quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban  MTTQ,  Hội Cự chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, đoàn thanh niên CSHCM ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 là 48 trđ/1 tổ chức/1 năm.

- Xã, phường , thị trấn loại 2 là 44 trđ/1 tổ chức/1 năm.

-  Xã, phường, thị trấn loại 3 là 40 trđ/1 tổ chức/1 năm.

Mức khoán kinh phí hoạt động (nêu trên) không bao gồm tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn.

Nguồn kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên CSMCM được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

Nghị quyết này áp dụng từ ngày 01/8/2013 và thay thế khoản 1 Điều I của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND  ngày 09/12/2008 của HĐND Thành phố.

 Chi tiết nghị quyết 12 xem tại đây.