Kinh tế

Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/08/2013 | 00:00  | Lượt xem: 715

Ngày 11/07/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 11/07/2013 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc: Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định rõ về đối tượng, mức thu và quản lý nguồn thu phí được để lại, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng

- Đối tượng chịu phí phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe mô tô).

- Người nộp phí: Các tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý xe mô tô (sau đây gọi chung là chủ phương tiện).

 2. Các trường hp min phí

- Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng.

- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

3. Mức thu phí

Mức thu phí đối vi xe mô tô (không bao gồm xe máy điện): kể từ ngày 12/7/2013 (ngày Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 02/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIV Kỳ họp thứ 7 có hiệu lực)

TT

Loại phương tiện chu phí

Mức thu 

(đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

4. Cơ quan thu phí; phương thức thu, nộp phí

- UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân ( chủ phương tiện) trên địa bàn. Chỉ đạo tổ dân phố hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn (theo mẫu).

- Chủ phương tiện thực hiện kê khai, nộp phí theo điểm c Điều 4 quyết định 24/2013/QĐ-UBND. 

5. Chứng từ thu phí

UBND xã, phường, thị trấn sử dụng biên lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (theo mẫu) mua của cơ quan thuế. Khi thực hiện thu phí, cơ quan thu phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định.

6. Quản lý, sử dụng nguồn phí thu được

- Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định:

+ Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được.

+ Đối với các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được.

- Số tiền còn lại cơ quan thu phí thực hiện theo điểm b Điều 6 quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

* Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/7/2013.

 Chi tiết Quyết định 24/2013/QĐ-UBND