Kinh tế

Công bố số lượng được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu trên địa bàn quận.
Ngày đăng 01/08/2013 | 00:00  | Lượt xem: 788

.

Thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Quyết định số 2878/QĐ-SCT ngày 22/7/2013 của Sở Công thương về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Phòng Kinh tế quận Long Biên đã có Thông báo số 05/TB-KT ngày 01/8/2013 công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu trên địa bàn quận theo nguyên tắc: đối với cấp quận, huyện cứ 1.000 dân được cấp 01 Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu.

Căn cứ vào hiện trạng dân số quận Long Biên tính đến hết tháng 6 năm 2013 là: 268.319 dân. Như vậy, tổng số Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu do phòng Kinh tế quận Long Biên được cấp là: 268 giấy phép.

 

Chi tiết thông báo xem tại đây.