Kinh tế

Triển khai thực hiện Thông tư về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản
Ngày đăng 25/09/2013 | 00:00  | Lượt xem: 730

.

Ngày 24/9/2013, UBND quận tổ chức hội nghị triển khai Triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Đồng chí Đỗ Huy Chiến - ủy viên BTV Quận ủy - PCT UBND quận chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hương - Phó chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Thông tư 14 của quận, các đồng chí PCT UBND phường, cán bộ chuyên môn các phường.

Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 và các Thông tư 53, 35, 01 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14; Theo đó, Bộ  Nông nghiệp và PTNT quy định, phân cấp việc kiểm tra, đánh giá phân loại và cấp giấy chứng nhận ATTP với các nội dung chính:

1. Thẩm quyền kiểm tra, đánh giá phân loại

- Cấp quận: Phòng Kinh tế quận là cơ quan đầu mối phối hợp với các phòng ban liên quan  tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Long Biên đã được phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

- Cấp phường : UBND phường  quan  tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn phường đã được phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ATTP

Cấp nào có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá phân loại thì cấp đó có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản ( giấy chứng nhận ATTP)

Để thực hiện các Thông tư trên của Bộ Nông nghiệp và PTTN, UBND quận đã ban hành các văn bản: quyết định số 5474/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp quận; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 16/8/2013 về tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 23/9/2013 về việc lập danh sách thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản và cấp giấy chứng nhận ATTP.

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, đồng chí Đỗ Huy Chiến - ủy viên Ban thường vụ quận ủy - PCT UBND quận chỉ đạo: các phòng, ban chức năng của quận, UBND các phường coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ; trong đó từ nay đến hết năm 2013, tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu:

1/ Cấp quận

- Phòng Kinh tế quận là cơ quan đầu mối tham mưu UBND quận: tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phường; tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền của quận; kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện của UBND các phường;  cấp giấy chứng nhận ATTP và phối hợp xây dựng quy trình TTHC cấp giấy chứng nhận ATTP thuộc thẩm quyền của UBND phường để bắt đầu thực hiện từ 01/11/2013; Tổng hợp kết quả chung trên toàn địa bàn quận, báo cáo Sở NN và PTTN theo quy định

- Phòng TCKH: Lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản do phòng TCKH cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

-  Phòng Y tế quận: Cung cấp danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận ATTP đang còn thời hạn

- Thành viên BCĐ, các phòng ngành có liên quan: tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chức  năng nhiệm vụ .

 2/ UBND các phường: Thành lập BCĐ cấp phường, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản theo thẩm quyền, tổng hợp kết quả báo cáo UBND quận.

 Mục tiêu từ nay đến hết năm 2013: Hoàn thành việc lập danh sách, thống kê; tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại đạt 50% cấp quận, 20% cấp phường./.