Kinh tế

Quy định về phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản
Ngày đăng 07/11/2013 | 00:00  | Lượt xem: 2799

......


Ngày 25/9/2013 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5799/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Quyết định quy định một số nội dung cụ thể sau:
 
1.Đối tượng áp dụng:
  Gồm các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hoạt động công nghệ công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp ( gọi tắt là cơ quan, đơn vị);

2. Phạm vi áp dụng:
- Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, gồm: Kinh phí ngoài định mức (kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ); Kinh phí trong định mức (kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ).
- Nội dung mua sắm tài sản: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính.

 3. Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.

 - Chủ tịch UBND Thành phố quyết định mua sắm tài sản là ô tô, phương tiện vận tải.

 - Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quyết định việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí ngoài định mức được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

 - Thủ trưởng các đơn vị dự toán, đơn vị thụ hưởng ngân sách được quyết định việc mua sắm tài sản trên cơ sở kế hoạch, dự toán được duyệt hàng năm từ nguồn kinh phí trong định mức.

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

 4. Quy định về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

- Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản theo thẩm quyền quyết định mua sắm tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định 5799/QĐ-UBND.

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán, đơn vị trực tiếp thụ hưởng ngân sách (chủ đầu tư) phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản theo thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định 5799/QĐ-UBND.

 - Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản theo thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại khoản 4 Điều 3 của Quyết định 5799/QĐ-UBND.

 5. Quy định về thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

 - Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt hoặc trong từng trường hợp cụ thể, có thể ủy quyền (hoặc giao) cho cấp dưới phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt theo thẩm quyền tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 5799/QĐ-UBND.

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán trực tiếp thụ hưởng ngân sách phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 5799/QĐ-UBND.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 5799/QĐ-UBND.

 6. Quy định về thẩm quyền thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

 Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp thụ hưởng ngân sách quyết định thành lập bộ phận: thẩm định kế hoạch đấu thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định theo thẩm quyền quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 5799/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố và nội dung quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về phân cấp đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
 
Chi tiết Quyết định số 5799/QĐ-UBND