Kinh tế

Công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp năm 2018
Ngày đăng 30/01/2018 | 15:31  | Lượt xem: 2808

Thực hiện Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Căn cứ Quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Long Biên về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên; Quyết định số 8156/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về ban hành quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế và UBND các phường, các phòng ban, ngành của Quận trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn.
Chi cục Thuế quận Long Biên công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp năm 2018 tại 14 phường trên địa bàn quận để thuận lợi cho việc tiếp nhận thông tin để giám sát của người dân và cá nhân kinh doanh.

Danh sách công khai theo các phường như sau:

 1. Phường Gia Thụy: xem tại đây 1
 2. Phường Bồ Đề: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 3. Phường Ngọc Lâm: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 4. Phường Ngọc Thụy: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 5. Phường Đức Giang: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 6. Phường Thượng Thanh: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 7. Phường Giang Biên: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 8. Phường Phúc Lợi: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 9. Phường Phúc Đồng: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 10. Phường Thạch Bàn: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 11. Phường Cự Khối: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 12. Phường Long Biên: xem tại đây 1, xem tại đây 2
 13. Phường Việt Hưng: xem tại đây 1
 14. Phường Sài Đồng : xem tại đây 1, xem tại đây 2