Kinh tế

Hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức chi bồi dưỡng đối với trưởng ban công tác Mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể
Ngày đăng 06/11/2013 | 00:00  | Lượt xem: 4076

....

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 23/10/2013 Liên Sở: Nội vụ - Tài chính ban hành Hướng dẫn số 2381/LS:NV-TC về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức chi bồi dưỡng đối với trưởng ban công tác Mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Văn bản số 5901/STC-NSQH ngày 30/10/2013 của Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung  việc thực hiện Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội. Một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về mức chi:
1.1. Thời điểm tính xếp lương đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là người đang hưởng hưu trí.
- Từ 01/6/2013 trở đi (thời điểm Nghị định số 29/2013/NĐ-CP có hiệu lực) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 (hệ số 1,75) của chức danh đảm nhiệm. Thời điểm được hưởng 100% mức lương bậc 1 này được tính làm căn cứ để xếp hưởng 100% mức lương bậc 2.

1.2. Về mức phụ cấp hàng tháng đối với Phó chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phường:
Từ 01/8/2013, theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở tổ dân phố, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.
Mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh Phó chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phường: được hưởng hệ số 1,86 mức lương cơ bản (thay thế mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,0 mức lương tối thiểu được quy định tại Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 2/3/2011 của UBND thành phố). Các chế độ phụ cấp khác như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự đối với Phó chỉ huy trưởng Quận sự vẫn được hưởng theo quy định tại Luật dân quân tự vệ năm 2009 và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ;

1.3. Mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ cấp xã, phường:
- Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cấp xã, phường là người đã nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách, được UBND quận, huyện xác định đủ điều kiện là hội có tính chất đặc thù theo các văn bản quy định hiện hành và theo hướng dẫn số 1711/HD-SNV ngày 12/8/2013 của Sở Nội vụ, được hưởng mức thù lao hàng tháng hệ số 1,5 mức lương cơ bản theo quy định tại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 07/2/2013 của UBND Thành phố.
- Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cấp phường (trừ trường hợp Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ được hưởng mức thù lao theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 07/2/2013 của UBND Thành phố nêu trên) được hưởng phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương cơ bản theo quy định tại Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở tổ dân phố, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

1.4. Về mức chi bồi dưỡng đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các chi hội: Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân và Bí thư Chi đoàn thanh niên ở thôn, tổ dân phố (thực hiện từ  01/8/2013 theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố) đảm bảo theo nguyên tắc: "Mức chi bồi dưỡng được xác định theo khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể và khả năng cân đối ngân sách cấp xã nhằm hỗ trợ động viện người tham gia hoạt động có hiệu quả, đảm bảo dân chủ công khai và hài hòa đối với các đối tượng khác cùng tham gia hoạt động trên địa bàn và số lượng hộ dân của tổ dân phố".

2. Nội dung chi
Về nội dung chi hoạt động (trong đó có quy định mức chi bồi dưỡng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố) của Ủy ban Mặt trật tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

3. Nguồn kinh phí
Thực tế do số tổ dân phố của mỗi phường quy mô tổ chức, số lượng khác nhau và khả năng nguồn thu ngân sách phường khác nhau; trường hợp mức khoán kinh phí hoạt động theo quy định không đảm bảo chi bồi dưỡng cho Trưởng ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở tổ dân phố thì UBND phường sử dụng nguồn dành thực hiện CCTL, nguồn chi thường xuyên khác trong cân đối giao dự toán hàng năm để thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho Trưởng ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở tổ dân phố theo quy định.
UBND các phường bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

Chi tiết Hướng dẫn số 2381/LS:NV-TC.
Công văn số 5901 của Sở Tài chính Hà Nội