Kinh tế

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong tổ chức thực hiện kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2014
Ngày đăng 21/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 713

.

Ngày 21/12/2013, UBND quận tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các phòng, ban, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị thuộc quận.Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; Trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 14 phường thuộc Quận. 

Sau khi công bố quyết định giao Kế hoạch, đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận triển khai những nội dung chủ yếu trong công tác giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong công tác khóa sổ ngân sách năm 2013. Tiếp đó đồng chí nêu những nguyên tắc trong quản lý, sử dụng biên chế đối với 12 phòng, ban quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp và khối phường.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận đánh giá những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014. Dự toán thu được thực hiện trong bối cảnh quận dự báo tiếp tục có những khó khăn; dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2014 giảm so với dự toán năm 2013 nên các lĩnh vực chi được bố trí trên tinh thần tiết kiệm trong khả năng cân đối chung của ngân sách quận. Các chính sách, chế độ chi về tiền lương, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn năm 2011 - 2013 khá lớn (tăng khoảng 41% so 2011) đã ảnh hưởng lớn tới cơ cấu và cân đối chi ngân sách quận. Với những khó khăn trên đòi các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Nhiệm vụ cụ thể
- Quán triệu sâu sắc tinh thần chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 đã được Quận ủy - HĐND - UBND xác định và các chỉ tiêu được giao để xây dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể của đơn vị với mức phấn đấu cao nhất, đồng thời đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo và điều hành để hoàn thành thắng lợi kế hoạch KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014. Yêu cầu đặt ra đối với các nhiệm vụ KT-XH năm 2014 của quận Long Biên là cao hơn, chất lượng hơn.

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước. Chủ động xây dựng kế hoạch trình phê duyệt trước ngày 15/01/2014; Rà soát, hoàn thiện quy chế, phân công lao động của từng đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

- UBND các Phường, các phòng, ngành căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu Quận giao; xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, nội dung tại văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội. Căn cứ nội dung phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi tăng cường công tác quản lý, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu đặc biệt đối với các khoản thu như thuế CTN ngoài quốc doanh, thu từ đất... thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách; các Thông tư, Nghị định; các văn bản của Thành phố về quản lý, điều hành Ngân sách.

2. Giải pháp chủ yếu
- Các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật thuế sửa đổi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, các hành vi gian lận thuế; quyết liệt trong công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng; thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm trong quản lý thuế. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; hạn chế phát sinh nợ mới. Tập trung đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo trong phạm vi dự toán được phê duyệt và chế độ quy định; tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư XDCB để có giải pháp điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách, nhất là các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Quận ủy và HĐND Quận. Tập trung tổ chức điều hành dự toán ngay từ đầu năm, bám sát tồn quỹ ngân sách của cấp mình để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi, đặc biệt là chi lương và các khoản liên quan đến con người, an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

- Rà soát lại các chi phí hành chính của đơn vị để có phương án tiết kiệm hợp lý, đồng thời ứng dụng CNTT để sử dụng hiệu quả việc quản lý nhằm giảm chi phí hành chính. Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp an sinh xã hội theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Các đơn vị, các phường chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi trong dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương và đơn vị. Các phường chủ động sử dụng các nguồn tăng thu, dự phòng để xử lý các nhiệm vụ phát sinh; nếu thu không đạt phải giảm chi tương ứng.

- Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chế độ công khai ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra; công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên cơ sở kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách UBND quận giao, yêu cầu các đơn vị, các phường phân bổ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.