Kinh tế

Triển khai phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2014
Ngày đăng 19/02/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1306

.

Ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân Quận đã ban hành kế hoạch số 67/KH-UBND về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  năm 2014. Ban biên tập đăng tải một số nội dung chính như sau:

I. Nội dung thực hiện:
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền:

1.1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của quận và các phường, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch năm 2013, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch gia súc, gia cầm năm 2014, phân công cụ thể các thành viên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sang nhân lực, vật tư, phương tiện kỹ thuật để xử lý kịp thời khi dịch xảy ra.
1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch gia súc, gia cầm, thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch, nguy cơ tái phát dịch và các biện pháp phòng chống dịch, các dấu hiệu phát hiện dịch. Tổ chức các hội nghị quán triệt về công tác phòng chống dịch đến trưởng các ban, ngành của phường. Tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm cho cán bộ thú y, các cơ sở chăn nuôi lớn, các cơ sở kinh doanh buôn bán, vận chuyển, sơ chế, bảo quản động vật và sản phẩm động vật và hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

2. Các biện pháp thực hiện khi chưa có dịch:
2.1. Quản lý và giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây dập tắt, ngăn chặn dịch lây lan.
2.2. Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận theo kế hoạch và hướng dẫn của Chi cục thú y cụ thể:
* Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm:
- Đối với đàn lợn: Tiêm phòng các bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, phó thương hàn, LMLM, tai xanh và lepto.
- Đối với đàn trâu bò: Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng trâu bò.
- Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm (tập chung tiêm triệt để cho đàn vịt); khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng cho đàn gà.
Ngoài ra hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng:
+ Đàn gà: Tiêm vắc xin Newcastle, Gumboro, tụ huyết trùng, CRD,IB…
+ Vịt, ngan: Tiêm vắc xin Dịch tả, Tụ huyết trùng.
Tổ chức tiêm đại trà 2 đợt ( Đợt 1: Từ ngày 01/3 đến 10/4/2014; Đợt 2: Từ ngày 01/9 đến 01/10/2014) và tiêm bổ sung theo hướng dẫn của thú y).
- Tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo: Từ ngày 15/3 đến 10/4/2014.
2.3. Tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, buôn bán, kinh doanh sản phẩm động vật 5 đợt/năm theo kế hoạch và hướng dẫn của Chi cục thú y Hà Nội.
Ngoài ra UBND các phường tổ chức vệ sinh tiêu độc định kỳ các khu vực có nguy cơ cao, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan đến chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm thường xuyên thực hiện tiêu độc khử trùng, thu gom rác thải.
2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trện địa bàn quận.
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, các cơ sở kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật và sản phẩm động vật. 
- Thành lập tổ kiểm tra liên ngành của quận để tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch của các đơn vị, cơ sở chăn nuôi, kinh doanh buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn quận, cương quyết xử lý đối với động vật và sản phẩm động vật  vận chuyển không có nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch theo quy định.

3. Các biện pháp thực hiện khi có dịch:
3.1. Cơ sở phát hiện có dấu hiệu bệnh dịch phải báo ngay về Trạm thú y, Phòng Kinh tế quận chỉ đạo và thực hiện các biện pháp chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chi cục thú y:
- Trạm thú y cử cán bộ thú y về kiểm tra, xác minh tình hình dịch và thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
- Khi có dấu hiệu của bệnh Cúm gia cầm, các bệnh dịch nguy hiểm trên đàn gia súc trường hợp cần phải tiêu hủy ngay để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch phải tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình hướng dẫn của thú y.
- Lập trạm gác tại các ổ dịch (trực 24/24h); Quản lý, theo dõi chặt chẽ toàn bộ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn và khu vực có dịch. Nghiêm cấm việc xuất, nhập bán chạy gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm ra vào khu vực dịch. Người và các phương tiện phải khử trùng trước khi ra vào ổ dịch.
- Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường khu vực có dịch, chuồng trại, dụng cụ, phương tiện chăn nuôi … thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y.
- Hạn chế người ra vào nơi có gia súc, gia cầm mắc bệnh dịch. Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
- Thông báo cho nhân dân biết về tình hình bệnh, dịch để nhân dân chủ động tham gia thực hiện, các biện pháp phòng, chống dịch.
3.2. Báo cáo tình hình dịch, công tác phòng chống dịch vào 16 giờ hàng ngày bằng điện thoại về Trạm thú y ( Số điện thoại: 3.6.762.163), Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận ( phòng Kinh tế số điện thoại: 3.8.724.034), và báo cáo bằng văn bản 3 ngày một lần về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để xử lý, chỉ đạo.
3.3. Các biện pháp phòng chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc triệt để. Xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối, không chấp hành các biện pháp chống dịch theo quy định của pháp luật.

II. Kinh phí thực hiện
1.Các loại vaccin, thuốc sát trùng: Chi cục thú y cấp theo kế hoạch và cấp bổ sung trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn quận. Riêng vaccin phòng bệnh Dại, kinh phí vaccin và công tiêm phòng do người chăn nuôi thanh toán.
2. Kinh phí tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc và kinh phí chi trả công cho các lượng tham gia tiêm phòng, phun tiêu độc… được chi từ nguồn ngân sách Quận (theo quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009; Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4380/QĐ-UBND).
3. UBND các phường hỗ trợ kinh phí tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm ở cơ sở.

III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Kinh tế:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
- Xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm trình UBND quận và thực hiện các chính sách hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định.
- Tổng hợp công tác phòng chống dịch báo cáo UBND quận để chỉ đạo và có các biện pháp xử lý kịp thời.

2. Phòng Tài chính - Kê hoạch:
Bố trí, cấp kinh phí kịp thời và hướng dẫn sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch theo quy định.

3. Trạm thú y quận:
- Phối hợp với các phòng ban chức năng chuyên môn, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch, các biện pháp kĩ thuật phòng, chống bệnh, dịch cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, hướng dẫn các phường, mạng lưới thú y cơ sở, người chăn nuôi, các hộ kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các dấu hiệu để phát hiện bệnh, dịch gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y để người dân biết tự khai báo dịch và tự giác tham gia phòng, chống dịch.
- Chỉ đạo hệ thống mạng lưới thú y cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các loại bệnh, dịch gia súc, gia cầm khi phát hiện gia súc, gia cầm nghi nhiễm bệnh dịch phải báo cáo và áp dụng ngay các biện pháp chống dịch khẩn cấp nhằm bao vây khống chế và dập dịch kịp thời.
- Dự trù và xây dựng kế hoạch cung ứng kịp thời các loại vắc xin, vật tư, hóa chất  phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; Phân công cán bộ phụ trách các phường để hỗ trợ chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch. Tổ chức lấy mẫu giám sát huyết thanh sau tiêm phòng.
- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở  kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, các chợ, các cơ sở chăn nuôi…Lập kế hoạch kiểm tra liên ngành, chủ động  phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch của các đơn vị, cơ sở chăn nuôi, kinh doanh buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn quận, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm Pháp lệnh thú y, Luật An toàn thực phẩm trong công tác phòng chống dịch và trong kinh doanh, buôn bán, chế biến , bảo quản sản phẩm động vật.
- Cấp các tờ rơi, bài viết cho các phường để thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Chi cục thú y.
- Báo cáo công tác phòng chống dịch theo quy định về UBND Quận ( qua phòng Kinh tế) để chỉ đạo và có các biện pháp xử lý kịp thời.

3. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế quận:
Phân công, bố trí cán bộ tham gia phối hợp với Trạm Thú y theo dõi, giám sát công tác tiêm phòng và xử lý các ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm sang người.

4. Công an quận; Đội Quản lý thị trường số 16:
Phân công cán bộ tham gia đội kiểm tra liên ngành, phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch của quận và cơ quan cấp trên.

5. Phòng Văn hoá thông tin:
Cung cấp các bài tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh phường tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh, dịch gia súc, gia cầm theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và cơ quan chuyên môn thú y.

6. UBND các phường:
- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, đội tiêm phòng, tiêu độc. Đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện năm 2014.
- Xây dựng, triển khai tới các ban ngành của cơ sở và tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2014; Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất… xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng chống bệnh, dịch gia súc, gia cầm, nguy cơ tái phát dịch, dấu hiệu phát hiện bệnh,dịch để nhân dân biết chủ động  khai báo dịch và tự giác tham gia phòng, chống dịch.
- Thống kê đầy đủ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các khu vực chuồng trại chăn nuôi, chế biến, các chợ, nơi kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm … theo hướng dẫn của thú y.
- Tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các ổ dịch bệnh gia súc, gia cầm, báo cáo và xử lý khi có bệnh dịch xuất hiện.
- Phố hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; Kiểm tra, xử lý việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định.

 

UBND Quận yêu cầu UBND các phường các ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra để công tác phòng chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm trên địa bàn Quận đạt kết quả.