Kinh tế

Triển khai tổng vệ sinh tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày đăng 19/02/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1600

.

Ngày 14/2/2014, UBND Quận đã ban hành kế hoạch số 66/KH-UBND về việc tổng vệ sinh tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Ban biên tập đăng tải một số nội dung sau:

I. Nội dung
1. Đối tượng phun thuốc
-  Tổ chức dọn vệ sinh và phun hoá chất tiêu độc tại các địa điểm: Chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, các ổ dịch cũ: Lở mồm long móng, Tai xanh, Cúm gia cầm, các điểm chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ buôn bán sản phẩm động vật.
- Tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc thực hiện theo 2 bước:
+ Bước 1: Vệ sinh cơ giới.
+ Bước 2: Khử trùng tiêu độc bằng hoá chất.

2. Hóa chất sử dụng: HanIodin và Hankon
- HanIodin phun tại các khu vực chuồng trại chăn nuôi, nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư;
- Hankon phun tại các điểm chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật.

3. Cấp phát hoá chất phun tiêu độc về các phường theo phân bổ của Thành phố.

4. Kinh phí phun tiêu độc:
Công phun tiêu độc và xăng do UBND quận hỗ trợ theo Quyết định 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội v/v Ban hành định mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ xung một số điều tại Quyết định 4380/QĐ-UBND. Cụ thể:
- Công phun tiêu độc bằng máy động cơ 2.000m2/1công.
          + Công phun vào ngày thường là 100.000 đồng/công.
          + Công phun vào ngày nghỉ là 200.000 đồng/công.
- Xăng: Diện tích phun 1.500m2/1lít xăng.
Đề nghị UBND các phường hỗ trợ kinh phí tổ chức, kiểm tra giám sát và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về  phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

II. Tổ chức thực hiện
1. Trạm thú y quận:
- Căn cứ kế hoạch UBND quận, căn cứ số lượng hoá chất sát trùng được Thành phố cấp có trách nhiệm cấp phát đến các phường.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư và hướng dẫn, chỉ đạo kĩ thuật cho mạng lưới thú y theo đúng quy trình kĩ thuật đảm bảo đợt phun tiêu độc đạt kết quả cao.
- Kiểm tra, quản lý, giám sát việc sử dụng hoá chất ở cơ sở đúng mục đích, có hiệu quả, báo cáo tiến độ thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo về UBND quận, Chi cục thú y Hà Nội.

2. Phòng Kinh tế Quận:
Phối hợp với trạm thú y quận kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch và tổng hợp kết quả báo cáo UBND quận.

3. Các phòng ban, ngành liên quan:
Theo chức năng nhiệm vụ được phân công tăng cường công tác tuyên truyền nhằm  thực hiện tốt đợt vệ sinh tiêu độc.

4. UBND các phường:
- Căn cứ kế hoạch của UBND quận, cán bộ thú y phường tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc trên địa bàn.
- Phối hợp với Trạm thú y tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc bảo vệ môi trường.
- Chỉ đạo các tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân tổng vệ sinh trước khi phun hoá chất tiêu độc.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thu hồi vỏ lọ hoá chất sau khi sử dụng lập biên bản tổ chức tiêu huỷ và hoàn thiện hồ sơ  thanh toán kinh phí phun tiêu độc theo yêu cầu của UBND quận và cơ quan chuyên môn.

III. Thời gian thực hiện
1. Thời gian nhận hoá chất: Các phường nhận hoá chất tại Trạm thú y  ngày 24 tháng 02 năm 2014.
2. Thời gian phun tiêu độc khử trùng:
Từ ngày 25/02/2014 đến ngày 28/02/2014

UBND quận Long Biên yêu cầu Chủ tịch các phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác tổng vệ sinh tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Quận đạt kết quả.