Kinh tế

Quyết định ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường
Ngày đăng 16/04/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1035

.

Ngày 28/3/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 16/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong quyết định đã ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý các vấn đề phát sinh, gồm:
1. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh;
2. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường tiếng ồn;
3. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất;
4. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa;
5. Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước thải.

Xem toàn bộ quyết định tại đây