Kinh tế

Quận Long Biên đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Ngày đăng 09/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 732

.

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2016) quận Long Biên.

Theo đó, trong quyết định phê duyệt nêu các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 gồm:
1. Chỉ tiêu về diện tích, cơ cấu các loại đất;
2. Chỉ tiêu về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất;
3. Chỉ tiêu về diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng;

Ngoài ra, trong quyết định cũng quy định trách nhiệm của UBND quận:
1. Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

Toàn văn nội dung quyết định phê duyệt tại đây./.