Kinh tế

Ngày 15/5/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
Ngày đăng 23/05/2014 | 00:00  | Lượt xem: 614

.

Ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;

Nghị định gồm 4 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014;

Nghị định này thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá giữa các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ- CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần./.

Toàn văn nội dung Nghị định xem tại đây