Kinh tế

Thông tư 05/2014/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nhà chung cư
Ngày đăng 22/05/2014 | 00:00  | Lượt xem: 507

.

Ngày 09/5/2014, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 05/2014/TT – BXD về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2014.


Xem toàn bộ nội dung thông tư tại đây