Kinh tế

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
Ngày đăng 26/05/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1387

.

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 (gọi là Luật Đất đai) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ; Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm:

- Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai;
- Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật đất đai;
- Các đối thượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất. Nghị định gồm 10 chương, 103 điều và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014,

Nghị định này thay thế các Nghị định:

  1. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

  2. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006;

  3. Nghị định số 84/2007/BĐ-CP ngày 25/5/2007;

  4. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009;

  5. Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009;

Xem toàn văn nội dung Nghị định tại đây./.