Kinh tế

Ngày 20/6/2014, thủ tục hành chính xác nhận đề án bảo vệ môi trường tiếp tục được thực hiện
Ngày đăng 23/06/2014 | 00:00  | Lượt xem: 647

.


Ngày 29/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 5/5/2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014.

Theo đó,  tất cả các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05/6/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trước ngày 31/12/2014 phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định.

Từ ngày 20/6/2014, Thủ tục hành chính xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản tiếp tục được thực hiện theo quy định.

Xem Nghị định 35/2014/NĐ-CP tại đây

Xem Thông tư 22/2014/TT-BTNMT tại đây