Kinh tế

Áp dụng mức thu phí cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 499

.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà nội tiến hành thu phí cấp quyền sử dụng đất dựa trên quyết định số 47/QĐ- UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất;

Ngoài ra, thành phố cũng quy định mức thu phí cho UBND các quận, huyện cùng sở Tài nguyên và Môi trường như sau:
1. Đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất áp dụng mức thu là 1.000đồng/m2 được giao, cho thuê; tối đa 7.500.000đồng/hồ sơ;
2. Đối với hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thì mức thu là 0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000đồng/hồ sơ.

Đơn vị thu phí nộp Ngân sách Nhà nước 80%; được để lại 20% trên tổng số phí thu được.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ký./.
Toàn văn nội dung quyết định tại đây./.