Kinh tế

Mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 852

.

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội phải nộp lệ phí khi được cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất với mức thu như sau:

1. Đối với mức thu lệ phí cấp mới giấy phép là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/1 giấy phép.
2. Đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp giấy phép lần đầu (50.000đồng/1 giấy phép)
Cơ quan thu phí là cơ quan cấp phép theo thẩm quyền quy định tại quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Xem toàn văn nội dung quyết định tại đây./.