Kinh tế

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 29/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 869

.

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội quy định về đấu giá có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố quyết định đấu giá các trường hợp: Dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; dự án sử dụng đất thương mại và dịch vụ; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích trên 5000m2 đất;

UBND cấp huyện quyết định đấu giá: dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và giao đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở đối với đất nhỏ lẻ, xen kẹt có diện tích dưới 5000m2;

UBND cấp có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/9/2014,
Xem toàn văn nội dung quyết định tại đây./.