Kinh tế

Thông báo về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 06/08/2018 | 14:47  | Lượt xem: 5944

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Ngày 30/7/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 296/TB-UBND về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận.

UBND quận Long Biên thông báo cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên theo nội dung như sau:

1. Tiêu chí lập danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 2019

a. Dự án phải phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất hoặc nằm trong Danh mục các công trình dự án Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/12/2015.

b. Dự án nằm trong trong danh mục Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trước đây đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác điều tra, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, đến nay chưa có quyết định thu hồi đất hoặc giao đất để thực hiện dự án đầu tư.

c. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hoặc ngân sách quận:

 - Nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phù hợp với Kế hoạch đầu tư công năm 2019;

- Có quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2019;

- Các dự án dân sinh bức xúc (Có thông báo hoặc kết luận của cấp có thẩm quyền, có bản vẽ ranh giới khu đất quy hoạch);

d. Đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách:

- Đã được Cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư (theo Luật đầu tư năm 2014 hoặc các dự án BT đã được UBND Thành phố phê duyệt đề xuất dự án; (trừ những dự án có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ);

- Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2019.

e. Đối với các dự án chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất:

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì phải phù hợp đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội; được HĐND phường có Nghị quyết thông qua và UBND quận có văn bản cho phép chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 20/8/2018;

Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên (tầng 4) - Số 1 Vạn Hạnh - Khu ĐTM Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

(Xem nội dung Thông báo số 296/TB-UBND tại đây)