Kinh tế

Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung chương IV Luật đất đai
Ngày đăng 13/12/2018 | 09:37  | Lượt xem: 28058

Ngày 20/11/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Trong đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch của Luật Đất đai 2013, cụ thể:

Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Bổ sung quy định về tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 - 50 năm và cấp huyện là từ 20 - 30 năm.

Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Thêm vào đó, Luật này phân cấp cụ thể việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

- Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định về quy hoạch;

- Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện khi có căn cứ sau đây:

+ Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia..

+ Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;

+ Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Luật số 35/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./.