Kinh tế

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/10/2019 | 19:09  | Lượt xem: 3040

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 8344/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 cấp huyện.

Ngày 11/9/2019, UBND quận ban hành Thông báo số 277/TB-UBND về việc đăng ký danh mục dự án Lập kế hoạch sử dụng đất 2020 tại cổng thông tin điện tử quận tới UBND các phường, các đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận.

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát danh mục công trình đã ghi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Danh mục công trình các cơ quan, đơn vị đã đăng ký với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Để có căn cứ thông qua HĐND Thành phố Hà Nội và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên theo đúng quy định của pháp luật, UBND quận tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức và nhân dân về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên. Cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, tỷ lệ 1/10.000;

- Danh mục dự án đủ điều kiện đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là: 197 dự án (có Biểu kèm theo)

Lưu ý: Các d án ch đầu tư đã đăng ký nhưng không có tên trong Danh mc do chưa đủ điu kin đưa vào Kế hoch s dng đất năm 2020 do thiếu 1 trong các căn c pháp lý theo yêu cu ti Văn bn 7045/STNMT-CCQLĐĐ bao gm: quyết định phê duyt ch trương đầu tư, Quyết định phê duyt báo cáo KTKT, Quyết định phê duyt quy hoch tng mt bng, quy hoch chi tiết t l 1/500, Giy chng nhn đầu tư.

2. Thời gian lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 02/10/2019 đến ngày 02/11/2019.

3. Hình thức lấy ý kiến

- UBND các phường tiến hành công khai về chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để người dân thuận tiện trong việc theo dõi và góp ý. Tổng hợp các ý kiến tham gia và giải trình các thắc mắc của nhân dân (nếu có) trước khi báo cáo UBND quận.

- UBND quận gửi hồ sơ lấy ý kiến của các ngành, đơn vị trực thuộc UBND quận về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và công khai lấy ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, tổ chức và nhân dân bằng cách truy cập vào Trang thông tin điện tử của UBND quận tại địa chỉ: http://longbien.hanoi.gov.vn.

 Để phát huy hiệu quả chất lượng đóng góp ý kiến của toàn thể nhân dân, yêu cầu UBND các phường thuộc quận thông báo rộng rãi nội dung lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để người dân thuận tiện theo dõi và góp ý.

 Mọi ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được gửi về UBND quận Long Biên qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Trên đây là Thông báo của UBND quận Long Biên lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên./.

Chi tiết thông báo xem tại đây