Kinh tế

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 23/03/2016 | 09:16  | Lượt xem: 1012

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; UBND quận đã xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-UBND ngày 25/01/2016 của UBND quận Long Biên về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; UBND quận đã xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-UBND ngày 25/01/2016 của UBND quận Long Biên về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Để hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, UBND quận đã ban hành hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 25/01/2016 về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020. Cụ thể cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020:

1. Về đối tượng: Các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, các trang trại tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quận; các hộ dân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp có hộ khẩu thường trú tại Quận.

2. Phạm vi hỗ trợ:

- Đất nông nghiệp dự báo thu hồi trước năm 2020: Chỉ hỗ trợ duy trì sản xuất, nâng caochất lượng vùng đã chuyển đổi ( tập huấn, duy trì thương hiệu, tiền điện tưới nước vùng rau an toàn).

- Đất nông nghiệp dự báo bị thu hồi sau năm 2020: Hỗ trợ đầy đủ các chính sách hỗ trợ của quận.

3. Mức hỗ trợ :

- Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, chuyển giao TBKT

- Hỗ trợ một lần đầu 80% kinh phí mua giống cây ăn quả, hoa hồng; 20% chi phí mua giống hoa lan nuôi cấy mô, hoa ly; 50% mua giống thuỷ sản. Riêng các vùng trước đây chuyển đổi hiệu quả chưa cao (vùng chuối Ngọc Thụy, Giang Biên). Cho áp dụng hỗ trợ lần 2; mức hỗ trợ 50% giá giống.

- Hỗ trợ 50% chi phí bảo vệ thực vật năm đầu, 30% năm thứ 2 gồm tiền thuốc, công lao động, thuê máy. Hỗ trợ 70% chi phí năm đầu, 50% năm thứ 2 chi phí BVTV khi sử dụng chế phẩm sinh học.

- Hỗ trợ 50% năm đầu và 30% năm thứ 2 chi phí hoá chất khử trùng, tiêu độc môi trường ao nuôi.

- Hỗ trợ khoan giếng tưới nước cho cây trồng tối đa không quá 10 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ kinh phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (2 thùng/ha). Hỗ trợ 100% trong năm đầu và 70% năm thứ 2 đối với chi phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

- Hỗ trợ 100% kinh phí cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất rau quả an toàn; 70% kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và trang trại.

- Hỗ trợ 70% tiền điện bơm nước tại 2 vùng sản xuất rau an toàn của Quận (vùng rau an toàn phường Thượng Thanh và Cự Khối)

Giải pháp và tổ chức thực hiện:

1. UBND quận phê duyệt phương án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020 làm căn cứ để tổ chức thực hiện. Ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

2. Hàng năm UBND quận xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu chuyển đổi cây trồng cho các đơn vị. Gắn thực hiện các chỉ tiêu với việc đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị liên quan.

3. UBND Quận giao Các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn UBND các phường, các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình lập các phương án chuyển đổi trình Quận phê duyệt hàng năm làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

4. Giao các phòng ban chuyên môn phối hợp UBND các phường rà soát, đánh giá hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật tại các vùng, khu vực dự báo ổn định sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 để bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020.

Trình tự các bước và nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ của Quận.

Bước 1: Xác định vị trí, đối tượng, lập phương án  thực hiện chính sách hỗ trợ trong năm.

1. Thời gian: Đợt 1: Xong trong tháng 3; Đợt 2: Xong trong tháng 6.

2. Nội dung: UBND phường công bố công khai cơ chế chính sách của Quận, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký chuyển đổi. Hướng dẫn cho các đối tượng trong diện được nhận hỗ trợ đăng ký diện tích, thời gian và loại cây trồng chuyển đổi trong năm.UBND phường tổng hợp, lập phương án hỗ trợ trình UBND Quận.

Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt các phương án hỗ trợ.

1. Thời gian: Đợt 1: Xong trong tháng 4; Đợt 2: Xong trong tháng 7

2. Nội dung: Phòng Kinh tế , phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định tham mưu UBND Quận phê duyệt phương án. 

Bước 3: Nghiệm thu và cấp kinh phí hỗ trợ cho các phường

Đối với phương án nâng cao chất lượng vùng quả: Phòng Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu UBND Quận cấp nguồn kinh phí có mục tiêu cho các phường để các phường tổ chức thực hiện. UBND các phường thực hiện chính sách hỗ trợ của Quận theo đúng quy định hiện hành.

Đối với các phương án chuyển đổi cây trồng mới:

1. Thời gian: Đợt 1: Xong trong tháng 6; Đợt 2: Xong trong tháng 11

2. Nội dung: Các đơn vị, hộ gia đình thực hiện chuyển đổi cây trồng theo phương án được UBND quận phê duyệt (chủ động mua cây giống, giống thủy sản theo đúng chủng loại, quy cách, mẫu mã và bảo đảm chất lượng theo quy định). Phòng Kinh tế , phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, nghiệm thu kết quả chuyển đổi. Căn cứ biên bản thẩm định của 2 phòng và UBND phường, phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu UBND Quận cấp nguồn kinh phí có mục tiêu cho các phường để các phường thanh toán cho các hộ, đơn vị theo quy định.

Bước 4: Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ:

Đối với phương án nâng cao chất lượng vùng chuyển đổi: Đối với các khoản hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng vùng quả, UBND phường thực hiện việc thanh toán theo đúng luật định.

Đối với phương án chuyển đổi cây trồng hàng năm:

1. Thời gian: Đợt 1: Xong trong tháng 7; Đợt 2: Xong trong tháng 12

2. Nội dung: Công khai danh sách, nội dung, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ tại trụ sở UBND phường và trụ sở các tổ dân phố liên quan, công khai trên cổng thông tin điện tử của phường. Thời gian công khai 5 ngày . Khi công khai và kết thúc công khai phải lập biên bản (có ít nhất 2 người dân chứng kiến). Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định hiện hành.