Kinh tế

Giao ban công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án vốn ngân sách trên địa bàn quận Long Biên năm 2020
Ngày đăng 05/02/2020 | 14:23  | Lượt xem: 4102

Chiều ngày 05/2/2020, UBND quận Long Biên tổ chức họp giao ban công tác GPMB thực hiện các dự án vốn ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Trưởng các phòng Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD quận; Chủ tịch UBND các phường Bồ Đề, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Cự Khối, Thượng Thanh, Phúc Đồng, Việt Hưng.

Mở đầu Hội nghị đã nghe Cơ quan thường trực thực hiện GPMB (phòng Tài nguyên và Môi trường quận) báo cáo. Theo đó. Năm 2019 trên địa bàn quận thực hiện 16 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố. Trong đó: tồn tại chưa giải quyết xong 7 dự án; đang thực hiện và chuyển tiếp năm 2020 là 9 dự án. Đối với 29 dự án vốn quận có: 02 dự án dừng thực hiện, 02 dự án chuyển tiếp đã thực hiện xong, 03 dự án tồn tại đã thực hiện xong và chuyển tiếp sang năm 2020 là 22 dự án. Năm 2020: Tổng số dự án phải thực hiện là 76 dự án. Trong đó: Tồn tại, vướng mắc: 11 dự án; Chuyển tiếp năm 2019 sang là 39 dự án; dự án mới phát sinh trong năm 2020: 26 dự án. Báo cáo đã nêu và phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB năm 2019 cần tập trung tháo gỡ trong năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp

Dưới sự Chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND quận; đại diện các ngành, UBND phường đã tập trung phát biểu ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung về giải quyết vấn đề về quỹ nhà tái định cư, về chính sách, giải quyết đơn thư KNTC, điều chỉnh quy chế, quy trình...

Sau khi nghe Cơ quan thường trực thực hiện công tác GPMB báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận:

1.  Thực hiện nhất quán trong việc giải quyết các vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận. UBND quận yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác GPMB phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu, rà soát, thiết lập đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, tuân thủ đúng quy trình, quy định về GPMB và kế hoạch đề ra. Trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các phường quán triệt tới các cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận thông qua việc điều chỉnh quy chế hoạt động, quy trình và phân công nhiệm vụ. Hội đồng tiến hành họp xem xét các nội dung, phương án GPMB theo kế hoạch GPMB của từng dự án để kiểm soát tiến độ theo kế hoạch và xác định rõ trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện của Cơ quan thường trực, tổ công tác và Chủ đầu tư dự án.

3. Yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, tham mưu xây kế hoạch GPMB xong trước ngày 15/2/2020 đối với các dự án đã đủ điều kiện thực hiện. Đối với các dự án chưa đủ điều kiện thì chủ động rà soát, nắm chắc các số liệu, hồ sơ liên quan để làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB ngay sau khi dự án đủ điều kiện thực hiện.

4. Giao Cơ quan thường trực thực hiện phân nhóm các dự án theo thứ tự ưu tiên để thực hiện đảm bảo khớp với kế hoạch tiến độ thi công từng dự án.

5. Giao Cơ quan thường trực tổng hợp tổng thể các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến quỹ nhà tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn quận, tham mưu văn bản của UBND quận báo cáo UBND Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo.

6. Về việc điều chỉnh quy chế, quy trình GPMB: Giao Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Ban QLDA, TTPTQĐ tham mưu rà soát điều chỉnh lại quy chế làm việc của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC quận, quy trình GPMB cho phù hợp với thực tiễn; hoàn thành trong tháng 02/2020.

7. UBND quận sẽ chỉ đạo thực hiện thanh tra công vụ về thực hiện công tác GPMB để làm rõ các nội dung tồn tại và nâng cao trách nhiệm của Cơ quan thường trực, Tổ công tác làm nhiệm vụ GPMB và các Chủ đầu tư.  

8. Để đảm bảo tiến độ thi công các dự án, UBND quận yêu cầu UBND các phường làm việc ngay với hộ gia đình đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng; kiên quyết yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng để thi công dự án xong trước ngày 15/02/2020.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban: